การจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจให้ไปถึงขีดสูงสุด รวมทั้งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 นอกจากนี้โรงเรียนอัสสัมชัญกำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีแผนการเรียนให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจ ดังนี้

เพื่อรองรับในการพัฒนาศักยภาพของ นักเรียน ที่หลากหลาย และสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ ตามแนวทางความถนัดของตัวเอง กับแนวคิดที่ว่า อัสสัมชัญ จะพัฒนานักเรียน ให้เป็นผู้สร้างงานและนวัตกรรม
Innovative Entrepreneurship
ไม่ใช่เป็นคนงานที่ป้อนเข้าสู่โลกธุรกิจเท่านั้น

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ปรับกระบวนการเรียนรู้ ผ่านทางแผนการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อรองรับในการพัฒนาศักยภาพของ นักเรียน ที่หลากหลาย และสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ ตามแนวทางความถนัดของตัวเอง กับแนวคิดที่ว่า อัสสัมชัญ จะพัฒนานักเรียน ให้เป็นผู้สร้างงานและนวัตกรรม
Innovative Entrepreneurship
ไม่ใช่เป็นคนงานที่ป้อนเข้าสู่โลกธุรกิจเท่านั้น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะมีแผนการเรียนให้เลือกศึกษา 6 แผนการเรียน ได้แก่

1. แผนการเรียน Gifted Science & Mathematics Program
2. แผนการเรียน Science & Mathematics Program
3. แผนการเรียน Digital & Technology Program
4. แผนการเรียน Chinese & English Program
5. แผนการเรียน Bell English Program
6. แผนการเรียน Science & Mathematics English Program

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากแนวคิดที่ว่า Innovative Entrepreneurship นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จะมีแผนการเรียนให้ได้เลือกศึกษา ทั้งสิ้น 13 แผนการเรียน เพื่อเป็นเส้นทางในการก้าวสู่อาชีพในอนาคต โดยที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ในสิ่งตนเองถนัด แบ่งออกเป็นแผนการเรียน ดังนี้

1. แผนการเรียน AC Advanced Science & Mathematics Program
2. แผนการเรียน AC Pre-Engineering Program
3. แผนการเรียน AC Health Science Program
4. แผนการเรียน AC Digital & Technology Program
5. แผนการเรียน AC Business Administration Program
6. แผนการเรียน AC Art & Design Program
7. แผนการเรียน AC Sports Program
8. แผนการเรียน AC French Program
9. แผนการเรียน AC Chinese Program
10. แผนการเรียน AC Japanese Program
11. โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) AC Pre-Engineering English Program
12. โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) AC Health Science English Program
13. โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) AC Business Administration English Program

การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โรงเรียนอัสสัมชัญจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ตามมติจากการสัมมนาร่วมกันของคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในปีการศึกษา 2551 ที่มีการดำเนินการพัฒนาตำรากลางภาษาอังกฤษใน 3 รายวิชา คือภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และเริ่มใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา

ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ โดยฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ดำเนินการพัฒนาตำรา ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Orient BlackSwan ประเทศอินเดีย ในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ