AC Health Science Program


รายละเอียดของแผนการเรียน

- มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้และทักษะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดรายวิชาเพิ่มเติม การจัดทำโครงงานและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
- ทุกแผนการเรียน เรียนเหมือนกันทุกรายวิชา รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 41 หน่วยกิต
** คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ
- BMAT (Biomedical Admission Test)
- SAT (Scholastic Assessment Tests)
- IELTS (The International English Language Testing System)

รายวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่างตามจุดเน้น
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (PAT1) 3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
เคมีเพิ่มเติม (PAT2) 3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ชีววิทยา (PAT2) 3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
(ชีวเคมีและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต, สรีรวิทยาสัตว์, สรีรวิทยาพืช, ชีวโมเลกุลและสรีรวิทยามนุษย์, ความถนัดทางวิทยาศาสตร์และวิชาสามัญชีววิทยา)
ฟิสิกส์ (PAT2) 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
(ฟิสิกส์กลศาสตร์, การเคลื่อนที่แบบพีริออดิกและไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้าและแม่เหล็ก, สมบัติเชิงกลของสสารและฟิสิกส์ยุคใหม่, ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
ชีววิทยาเชิงปฏิบัติการ/ความถนัดทางการแพทย์ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (PAT2) 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์/คอมพิวเตอร์ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
โครงงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง เน้นการฝึกทักษะทางภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกความเชื่อมั่นในการสื่อสาร สอนให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก และได้พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เน้นทักษะที่จำเป็นต่อการสอบ IELTS (International English Language Testing System)

ทักษะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์