ภราดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ/ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตได้รับการแต่งตั้งจากประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน เพื่อบริหารและจัดการศึกษาตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และนโยบายของมูลนิธิฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป สานต่อพันธกิจเพื่อให้อัสสัมชัญมั่นคงถาวรสืบไป

ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม

ที่ปรึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ


จงระวังการใช้คำพูดที่เปล่งออกมาจากปาก ขอให้เป็นคำพูดที่เปี่ยมด้วยความดีให้กำลังใจกัน ชี้แนะในสิ่งที่ดีงาม คิดดีก่อนพูดดี อย่าให้คำพูดของเราที่ไม่สร้างสรรค์ นำมาซึ่งความขมขื่น แตกร้าว หากเราควบคุมปากได้ เราก็สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีงาม อันอาจส่งผลให้เกิดความไม่ลงรอยกันได้ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร ให้ทุกคนรู้จักแสวงหาพระเจ้า จนสามารถเป็นนายบังคับลิ้นของปากไว้ได้

ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล

ผู้จัดการ/กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่ปรึกษาฝ่ายโปแรกมภาษาอังกฤษ

เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการ ดูแลฝ่ายธุรการ-การเงิน ด้านธุรการ งานสารบรรณ งานทะเบียน งานการเงิน งานประชาสัมพันธ์และสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ดูแลฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ งานสุขอนามัย งานยานพาหนะและความปลอดภัย งานโภชนาการ และเป็นที่ปรึกษาฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ

มาสเตอร์วีรวัฒน์ สุวรรณศร

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน/กรรมการเป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเกี่ยวกับการพัฒนาฝ่ายปกครองตามโครงสร้างของโรงเรียน โดยรับผิดชอบงานด้านปกครอง การดูแลนักเรียน ครู ดูแลงานการบริหารฝ่ายปกครอง งานระดับชั้น งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน และงานสภานักเรียน ด้านกิจกรรม งานอภิบาล งานกิจกรรมและสัมพันธ์ชุมชน งานลูกเสือและรักษาดินแดน งานกีฬา งานดนตรีและการแสดง

มิสณัฎฐี เจริญเกียรติบวร

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/กรรมการเป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเกี่ยวกับการพัฒนาฝ่ายวิชาการตามโครงสร้างของโรงเรียน โดยรับผิดชอบงานด้านวิชาการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน งานนิเทศการสอน งานวัดผล การวิจัยและพัฒนา งานแนะแนว งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานวิเทศสัมพันธ์และการส่งเสริมการศึกษาต่อ

มาสเตอร์ไพฑูรย์ ท้วมกร

หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ/กรรมการและเลขานุการเป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเกี่ยวกับการพัฒนาฝ่ายตามโครงสร้างของโรงเรียน และโดยรับผิดชอบงานฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ งานบริหารหลักสูตรและวิชาการ EP งานปกครองและกิจกรรม EP งานบุคลากรต่างชาติ งานศูนย์สอบ IBT-TOEFL

มาสเตอร์อาสา มรพงษ์

หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ/กรรมการดูแลสำนักผู้อำนวยการ รับผิดชอบงานด้านงานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานทรัพยากรมนุษย์

มิสนงลักษณ์ สีนิลแท้

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ/กรรมการผู้ช่วยฝ่ายวิชาการตามโครงสร้างของโรงเรียน โดยรับผิดชอบงานด้านวิชาการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน กำกับดูแลงานนิเทศการสอน

มาสเตอร์บุญสม ช่วงโชติ

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน/กรรมการเป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเกี่ยวกับการพัฒนาฝ่ายปกครองตามโครงสร้างของโรงเรียน โดยรับผิดชอบงานด้านปกครอง การดูแลนักเรียน ครู ดูแลงานการบริหารฝ่ายปกครอง งานระดับชั้น งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน