ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญได้รับการแต่งตั้งจากประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน เพื่อบริหารและจัดการศึกษาตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และนโยบายของมูลนิธิฯ และตามที่กฎหมายกำหนด

ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม

ที่ปรึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ


จงระวังการใช้คำพูดที่เปล่งออกมาจากปาก ขอให้เป็นคำพูดที่เปี่ยมด้วยความดีให้กำลังใจกัน ชี้แนะในสิ่งที่ดีงาม คิดดีก่อนพูดดี อย่าให้คำพูดของเราที่ไม่สร้างสรรค์ นำมาซึ่งความขมขื่น แตกร้าว หากเราควบคุมปากได้ เราก็สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีงาม อันอาจส่งผลให้เกิดความไม่ลงรอยกันได้ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร ให้ทุกคนรู้จักแสวงหาพระเจ้า จนสามารถเป็นนายบังคับลิ้นของปากไว้ได้

ภราดาจำรัส แก้วอำคา

หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

ดูแลฝ่ายธุรการ-การเงิน ด้านธุรการ งานสารบรรณ งานทะเบียน งานการเงิน งานประชาสัมพันธ์และสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ดูแลสำนักผู้อำนวยการ ด้านงานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานทรัพยากรมนุษย์

มาสเตอร์โอภาส ธิราศักดิ์

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเกี่ยวกับการพัฒนาฝ่ายปกครองตามโครงสร้างของโรงเรียน โดยรับผิดชอบงานด้านปกครอง การดูแลนักเรียน ครู ดูแลงานการบริหารฝ่ายปกครอง งานระดับชั้น งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน และงานสภานักเรียน ด้านกิจกรรม งานอภิบาล งานกิจกรรมและสัมพันธ์ชุมชน งานลูกเสือและรักษาดินแดน งานกีฬา งานดนตรีและการแสดง

มิสณัฎฐี เจริญเกียรติบวร

หัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเกี่ยวกับการพัฒนาฝ่ายวิชาการตามโครงสร้างของโรงเรียน โดยรับผิดชอบงานด้านวิชาการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน งานนิเทศการสอน งานวัดผล การวิจัยและพัฒนา งานแนะแนว งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานวิเทศสัมพันธ์และการส่งเสริมการศึกษาต่อ

มิสนงลักษณ์ ศรีนิลแท้

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเกี่ยวกับการพัฒนาฝ่ายวิชาการตามโครงสร้างของโรงเรียน และเป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการในงานบริหารฝ่าย งานนิเทศการสอน การเรียนการสอนออนไลน์


มาสเตอร์ไพฑูรย์ ท้วมกร

หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเกี่ยวกับการพัฒนาฝ่ายตามโครงสร้างของโรงเรียน และโดยรับผิดชอบงานฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ งานบริหารหลักสูตรและวิชาการ EP งานปกครองและกิจกรรม EP งานบุคลากรต่างชาติ งานศูนย์สอบ IBT-TOEFL

มาสเตอร์วรรณรัชต์ สองศรียนต์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเกี่ยวกับการพัฒนาฝ่ายบริหารทั่วไปตามโครงสร้างของโรงเรียน และโดยรับผิดชอบงานอาคารสถานที่ งานสุขอนามัย งานยานพาหนะและความปลอดภัย งานโภชนาการ

มาสเตอร์วีรวัฒน์ สุวรรณศร

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม โดยรับผิดชอบงานด้านกิจกรรม งานอภิบาล งานกิจกรรมและสัมพันธ์ชุมชน งานลูกเสือและรักษาดินแดน งานกีฬา งานดนตรีและการแสดง