ภราดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ/ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนได้รับการแต่งตั้งจากประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน เพื่อบริหารและจัดการศึกษาตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และนโยบายของมูลนิธิฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป สานต่อพันธกิจเพื่อให้อัสสัมชัญมั่นคงถาวรสืบไป

ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม

ที่ปรึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ


จงระวังการใช้คำพูดที่เปล่งออกมาจากปาก ขอให้เป็นคำพูดที่เปี่ยมด้วยความดีให้กำลังใจกัน ชี้แนะในสิ่งที่ดีงาม คิดดีก่อนพูดดี อย่าให้คำพูดของเราที่ไม่สร้างสรรค์ นำมาซึ่งความขมขื่น แตกร้าว หากเราควบคุมปากได้ เราก็สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีงาม อันอาจส่งผลให้เกิดความไม่ลงรอยกันได้ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร ให้ทุกคนรู้จักแสวงหาพระเจ้า จนสามารถเป็นนายบังคับลิ้นของปากไว้ได้

ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา

รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ/ที่ปรึกษาฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษรองผู้อำนวยการ เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเกี่ยวกับการพัฒนางานฝ่ายธุรการ-การเงิน งานการเงิน งานจัดซื้อจำหน่ายและทรัพย์สิน ด้านธุรการ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์ เป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ และฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ

มาสเตอร์บุญสม ช่วงโชติ

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการตามโครงสร้างของโรงเรียน โดยรับผิดชอบงานฝ่ายกิจการนักเรียน ดูแลนักเรียนและระดับชั้น งานอภิบาล งานกิจกรรมและสัมพันธ์ชุมชน งานลูกเสือ งานรักษาดินแดน งานกีฬา และงานสภานักเรียน

มิสณัฎฐี เจริญเกียรติบวร

หัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเกี่ยวกับการพัฒนาฝ่ายวิชาการตามโครงสร้างของโรงเรียน โดยรับผิดชอบงานด้านวิชาการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน งานนิเทศการสอน งานวัดผล การวิจัยและพัฒนา งานแนะแนว งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานวิเทศสัมพันธ์และการส่งเสริมการศึกษาต่อ

มาสเตอร์ไพฑูรย์ ท้วมกร

หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเกี่ยวกับการพัฒนาฝ่ายตามโครงสร้างของโรงเรียน และโดยรับผิดชอบงานฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ งานบริหารหลักสูตรและวิชาการ EP งานปกครองและกิจกรรม EP งานบุคลากรต่างชาติ งานศูนย์สอบ IELTS งานประชาสัมพันธ์ EP

มิสรัชนี ศิริคำภา

หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการเป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเกี่ยวกับการพัฒนาฝ่ายตามโครงสร้างของโรงเรียน ดูแลสำนักผู้อำนวยการ รับผิดชอบงานด้านงานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานทรัพยากรมนุษย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ งานเชียร์และแปรอักษร งาน AC BAND งานพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์การเรียนรู้ และวิจัยด้านนวัตกรรมการบินและอวกาศและเทคโนโลยีชั้นสูง

มาสเตอร์นันทวัฒน์ กั้วกำจัด

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเกี่ยวกับการพัฒนาฝ่ายตามโครงสร้างของโรงเรียน ดูแลฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบดูแลงานอาคารสถานที่และความปลอดภัย งานสุขอนามัย งานโภชนาการ และงานยานพาหนะ

มิสนงลักษณ์ สีนิลแท้

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการผู้ช่วยฝ่ายวิชาการตามโครงสร้างของโรงเรียน โดยรับผิดชอบงานด้านวิชาการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน กำกับดูแลงานนิเทศการสอน

มิสนัยนา สุกเขียว

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงินผู้ช่วยฝ่ายธุรการ-การเงิน ตามโครงสร้างของโรงเรียน โดยรับผิดชอบดูแลงานฝ่ายธุรการ-การเงิน งานการเงิน งานจัดซื้อจำหน่ายและทรัพย์สิน ด้านธุรการ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์

มาสเตอร์ธงไชย มุขพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการตามโครงสร้างของโรงเรียน โดยรับผิดชอบงานดูแลนักเรียนและระดับชั้น งานอภิบาล งานกิจกรรมและสัมพันธ์ชุมชน งานลูกเสือ งานรักษาดินแดน งานกีฬา งานสภานักเรียน และโครงการนักกีฬาทุน (ทุกประเภท)

มิสพิชชาอร ณ นคร

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษตามโครงสร้างของโรงเรียน รับผิดชอบงานฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ งานบริหารหลักสูตรและวิชาการ EP งานปกครองและกิจกรรม EP งานบุคลากรต่างชาติ งานศูนย์สอบ IELTS