แบบฟอร์มเอกสารอิเล็คทรอนิกส์

แบบฟอร์มเอกสาร สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกการขอคำร้องในกรอกเอกสาร คำร้องต่าง ๆ ให้กับนักเรียน และคุณครู โดยแบ่งออกตามฝ่ายที่ให้บริการ


รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของโรงเรียนอัสสัมชัญ ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานคุณภาพการศึกษา เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความสาเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา และภาคผนวก
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

แผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญ

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2565 - 2570 ดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน ที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ มรดกและทิศทางการจัดการศึกษาในแนวนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของพระศาสนจักรคาทอลิก (Global Compact on Education, สมณสาส์น Laudato Si, มติสมัชชาโลกคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 32, คู่มือการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ, คุณค่าพระวรสาร) และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ประกอบไปด้วยแนวคิดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สรุปประเด็นปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน สู่การพัฒนาการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 – 2570 สาระสาคัญพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2564 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency of Economy) และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา มาตรฐานสากล และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNESCO)

เอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

เอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน เป็นเอกสารที่ทำให้กับผู้ปกครองในโอกาสต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ และสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารเพื่อไว้รับทราบข้อมูลของโรงเรียน อาทิ เอกสารประกอบ AC Open House เอกสารแนะนำแผนการเรียน ฯลฯ

AC NEWSLETTER

สื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบสื่ออิเล็ทรอนิกส์ E-Magazine จัดทำโดยงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ

อ่าน AC NEWSLETTER ฉบับต่าง ๆ ได้ที่นี่

อัสสัมชัญสาสน์

อัสสัมชัญสาส์น ถือกำเนิด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมไทย ในสมัยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (หลุยส์ ชาแนล) ดำรงตำแหน่งอธิการ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรม ตลอดจนความรู้ด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับสยามประเทศของเรา เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนี้ และเพื่อนนักเรียนทั่ว ๆ ไป ได้สนใจ ซาบซึ้งและเห็นคุณค่าในมรดก ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้พากเพียรสร้างสมไว้ ส่งเสริมการเรียนและการอ่านหนังสือไทย โดยเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงความรู้และความสามารถในด้านการประพันธ์ เป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับครู
(ที่มา : วารสารอัสสัมชัญสาส์น ฉบับที่ 1 ปีที่ 1, 10 พฤศจิกายน 2512)

คู่มือผู้ปกครองและนักเรียน

คู่มือผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ เล่มนี้รวบรวมประวัติโรงเรียนพอเป็นสังเขป พร้อมรายละเอียดด้านการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน และการให้บริการของฝ่ายต่าง ๆ แก่นักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในการใช้เพื่ออ้างอิง และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องต่อไป