AC NEWSLETTER

สื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบสื่ออิเล็ทรอนิกส์ E-Magazine จัดทำโดยงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ

อ่าน AC NEWSLETTER ฉบับต่าง ๆ ได้ที่นี่

อัสสัมชัญสาสน์

อัสสัมชัญสาส์น ถือกำเนิด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมไทย ในสมัยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (หลุยส์ ชาแนล) ดำรงตำแหน่งอธิการ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรม ตลอดจนความรู้ด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับสยามประเทศของเรา เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนี้ และเพื่อนนักเรียนทั่ว ๆ ไป ได้สนใจ ซาบซึ้งและเห็นคุณค่าในมรดก ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้พากเพียรสร้างสมไว้ ส่งเสริมการเรียนและการอ่านหนังสือไทย โดยเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงความรู้และความสามารถในด้านการประพันธ์ เป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับครู
(ที่มา : วารสารอัสสัมชัญสาส์น ฉบับที่ 1 ปีที่ 1, 10 พฤศจิกายน 2512)

คู่มือผู้ปกครองและนักเรียน

คู่มือผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ เล่มนี้รวบรวมประวัติโรงเรียนพอเป็นสังเขป พร้อมรายละเอียดด้านการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน และการให้บริการของฝ่ายต่าง ๆ แก่นักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในการใช้เพื่ออ้างอิง และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องต่อไป

แผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญ

กรอบแนวคดิการจัดทา แผนัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2560-2564 ประกอบด้วย 8 แนวคิด ดังนี้
1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติเเพื่อลงมติ) (22 ส.ค.2558) ตอนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
2. ทิศทางการจัดการศึกษาตามแนวทางนักบุญมงฟอร์ต
3. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา : คุรุสภา
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
5. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
6. (ร่าง) การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพนื้ ฐานรอบ4 (พ.ศ.2559-2563)
7. เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (TQA)
8. คุณค่าพระวรสาร

เอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

เอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน เป็นเอกสารที่ทำให้กับผู้ปกครองในโอกาสต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ และสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารเพื่อไว้รับทราบข้อมูลของโรงเรียน อาทิ เอกสารประกอบ AC Open House เอกสารแนะนำแผนการเรียน ฯลฯ

แบบฟอร์มเอกสารอิเล็คทรอนิกส์

แบบฟอร์มเอกสาร สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกการขอคำร้องในกรอกเอกสาร คำร้องต่าง ๆ ให้กับนักเรียน และคุณครู โดยแบ่งออกตามฝ่ายที่ให้บริการ