เอกสารประกอบ
กิจกรรมโรงเรียนอัสสัมชัญ

เอกสารประกอบ AC OPENHOUSE 2022
[PDF] [FLIP PDF]
สูจิบัตรพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ
ประจำปีการศึกษา 2562
[PDF]
สูจิบัตรพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2564
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 136 และนักเรียนหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ EP-M.6
[PDF]

เอกสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอัสสัมชัญ

เอกสารประชาสัมพันธ์แผนการเรียน ปีการศึกษา 2564 [PDF] [FLASH]
เอกสารแนะนำห้องสมุด MARTIN DE TOUR
[PDF]

เอกสารคู่มือการใช้งาน

คู่มือขั้นตอนการ Log in เข้าระบบ SWIS
[PDF]
คู่มือการสมัคร Gmail.com
[PDF]
คู่มือการสร้าง Google form
[PDF]
คู่มือแนะนำบัตร SMART STUDENT CARD
[PDF]