ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญ
ที่นี่มีประวัติศาสตร์

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน คือ บาทหลวงเอมิล ออกัสต์ กอลมเบต์ ชาวฝรั่งเศสเจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญ ด้วยความใฝ่ฝันที่จะต่อสู้กับการปล่อยปละละเลยในเรื่องการศึกษาและความโง่เขลาของเด็ก ๆ ในละแวกวัด ในปี พ.ศ. 2420(ค.ศ. 1877)ท่านจึงตั้งโรงเรียนวัดชื่อโรงเรียนไทย-ฝรั่ง เพื่อสอนภาษาฝรั่งเศส และภาษาไทย ในวันแรกมีนักเรียน 12 คน สมัยนั้นเยาวชนทั้งหลายมิได้เอาใจ ใส่ต่อการเรียน ส่วนใหญ่มุ่งแต่จะเที่ยวเล่นไปตามลำคลองเท่านั้น แต่บาทหลวงกอลมเบต์เห็นการณ์ไกลไม่ท้อถอย สองปีต่อมา ท่านจึงเปิดสอนภาษาอังกฤษเพิ่มอีกหนึ่งภาษา จนกระทั่งวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428 (ค.ศ. 1885) โรงเรียนได้เปิดอย่างเป็นทางการใช้ชื่อว่า โรงเรียนอาซัมซาน กอเล็ศ โดยใช้เรือนไม้หลังใหญ่ซึ่งเคยเป็นที่พักของเณรคาทอลิก ให้เป็นอาคารเรียนหลังแรก และขอร้องให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเรียน วันแรกมีนักเรียนนับจำนวนได้ 33 คน จนถึงสิ้นปีมี นักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 80 คน ในปีต่อมา มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 130 คน

ปณิธาน/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/
พันธกิจ/
เป้าหมายของโรงเรียน

ปณิธาน (Commitment)
เราชาวอัสสัมชัญ
ต้องตั้งมั่นในคุณธรรมของศาสนา
ต้องเชื่อมั่นในคุณค่าและศักดิ์ศรีของคน
ต้องมุ่งมั่นในความเป็นเลิศด้านวิชาการ
ต้องยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายโรงเรียนอัสสัมชัญ
ประจำปีการศึกษา 2564

1. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
2. พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้ได้รับการพัฒนาการถึงขีดสูงสุด
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ผลการสอบของมูลนิธิฯและระดับชาติ ผลการแข่งขันภายนอก การศึกษาต่อและการสอบชิงทุนทั้งในและต่างประเทศ
4. ยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล
5. จัดวางบุคลากรให้ตรงสาขาวิชาและทักษะ พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ ทักษะในการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ และการใช้จิตวิทยา
6. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และยั่งยืน
7. บุคลากรทางการศึกษาเพิ่มคุณค่างานบริการด้วยหัวใจบริการ (Service Mind)
8. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
9. จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (MEC) และบริหารงานตามนโยบาย และแผนของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
10. ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับองค์กรทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

ตราโรงเรียน
ธงประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

ตราโล่ คือ เครื่องป้องกันศาสตราวุธทั้งปวง มีลักษณะ เป็นโลพื้น่สีแดงคาดสีขาวตรงกลาง มีตัวอักษร AC สีน้ำเงินไขว้กันอยู่ตรงกลาง

ตราคณะเซนต์คาเบรียล

ตราของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล เป็นเครื่องแสดง เอกลักษณ์ และความสามัคคีของบรรดาสมาชิกอัสสัมชัญ และมีความสำคัญมากในฐานะเป็นที่รวมหัวใจหลายพันหลายหมื่นไว้ให้อยู่ใต้สำนึกแห่งการ ประพฤติ ปฎิบัติ ร่วมกัน

อัสสัมชนิก กัลยาณมิตร

โครงการอัสสัมชัญ กัลยาณมิตร มีแนวคิดในการดำเนินการเพื่อพัฒนา "ผู้เรียน" สนับสนุน "ครู" และ "ผู้ปกครอง" มีส่วนร่วม ส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยนักเรียนที่ผ่านโครงการนี้ จะก้าวไปเป็นศิษย์เก่าที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ความเป็นสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ สร้าง อัสสัมชัญ ให้มีความมั่นคงถาวรสืบไป
โดยวัตถุประสงค์ อัสสัมชัญ กัลยาณมิตร
1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนระดับมัธยมต้น กำหนดเป้าหมายชีวิตของตนเองได้
2. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนระดับมัธยมปลาย ได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตนมีความต้องการได้
3. สนับสนุนเสริมสร้าง ทักษะและศักยภาพ ครู
4. เสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า
5. ส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ

พิพิธภัณฑ์อัสสัมชัญ
(Assumption Museum)

โรงเรียนอัสสัมชัญมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าศตวรรษ เกี่ยวข้องกับคนหลายกลุ่ม และเหตุการณ์ทางสังคมหลายมิติมีข้อมูลและหลักฐานชั้นปฐมภูมิในรูปแบบต่างๆ จำนวนมาก ทั้งข้อมูลเก่า และเรื่องราวร่วมสมัย ในรูปแบบของเอกสาร รูปภาพ สิ่งของ ตัวบุคคล และ สถานที่ ข้อมูลเหล่านี้ไม่เคยถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ที่สำคัญข้อมูลหลายชิ้น กระจัดกระจาย เลือนหายในความทรงจำ และกำลังจะสูญหายไปจากโรงเรียนอัสสัมชัญ
ด้วยเหตุนี้ ศิษย์เก่าอัสสัมชัญกลุ่มหนึ่งร่วมกับทางโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เริ่มจัดทำฐานข้อมูล (DATABASE) ซึ่งเมื่อข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สืบค้นได้ง่าย ฐานข้อมูลมีความชัดเจนประชาคมอัสสัมชัญ และประชาชนทั่วไปก็สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งาน ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำรวมถึงงานบริการวิชาการแก่สังคมที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

เศรษฐกิจหมุนเวียน
โรงเรียนอัสสัมชัญ
CIRCULAR ECONOMY (CE)

นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในโรงเรียน (Circular Economy) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน และนักเรียน ให้หันมาสนใจ ให้ความสำคัญ เล็งเห็นความจำเป็น และตระหนักถึงความเร่งด่วนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเป็นแนวทางสู่วัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญ จึงกำหนดนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในโรงเรียน (Circular Economy) และดำเนินการเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในโรงเรียน ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCG)

สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นโรงเรียนแห่งแรก ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีสถาบันในเครือฯ ประกอบด้วย โรงเรียน สถาบันทางการศึกษาในประเทศไทย

AC ONLINE CLASSROOM
ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ และระบบคลังข้อสอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดทำระบบการเรียนการสอนออนไลน์และระบบคลังข้อสอบ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจาก กองทุนเพื่อโรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนผ่านะบบออนไลน์และสามารถทดสอบผ่านคลังข้อสอบที่ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้คัดสรรไว้ โดยสงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเท่านั้น