โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการศึกษาตามแนวทางปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ตั้งไว้

ปณิธาน (Commitment)

เราชาวอัสสัมชัญ
• ต้องตั้งมั่นในคุณธรรมของศาสนา
• ต้องเชื่อมั่นในคุณค่าและศักดิ์ศรีของคน
• ต้องมุ่งมั่นในความเป็นเลิศด้านวิชาการ
• ต้องยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

ปรัชญา (Philosophy)

โรงเรียนอัสสัมชัญมีปรัชญาและแนวทางในการให้การศึกษา ดังนี้
1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมความจริง และการเข้าถึงธรรมอันสูงส่ง อันเป็นบ่อเกิดของชีวิต
2. มนุษย์ทุกคนต้องทำงาน ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ ดังคติพจน์ที่ว่า "LABOR OMNIA VINCIT"

LABOR OMNIA VINCIT
ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนอัสสัมชัญมีมาตรฐานสากล ตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอร์ต นักเรียนมีคุณธรรม เป็นผู้นำที่ดีสู่สังคม และมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ

พันธกิจ (Missions)

1. จัดการศึกษาตามทิศทางในแนวมงฟอร์ต
2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้นำที่ดีสู่สังคม
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล
4. พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
5. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า และองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
7. ยกระดับระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย (Goals)

1. จัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้นำที่ดีของสังคม
3. นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. โรงเรียนอัสสัมชัญมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
5. ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ
6. บุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และมีความผูกพันกับโรงเรียน
7. มีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. ระบบสารสนเทศของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ