กรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้
1. ออกระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียน
2. ให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
3. ให้คคำแนะนำการบริหารและการจัดการโรงเรียน ด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ กิจกรรมนักเรียนอาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กับชุมชน
4. กำกับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ 6. ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าของทรัพย์สินที่โรงเรียนมีอยู่ขณะนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไม่ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการต้องเสนอทางเลือกปฏิบัติได้ให้แก่โรงเรียนด้วย เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่าการกู้ยืมเงินนั้นมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของการดำเนินกิจการโรงเรียน
7. ให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน
8. ให้ความเห็นชอบรายงานประจำปี งบการเงินประจำปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
9. พิจารณาคำร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
10. ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
11. ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน
12. ดำเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรียนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 47
13. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดในการด าเนินงานของโรงเรียนตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมอบหมาย
14. จัดตั้งกองทุน เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา หรือเพื่อสวัสดิการครูและบุคลากร รวมทั้งจัดสรรเงิน และหรือผลกำไรที่ได้รับในแต่ละปีการศึกษาเข้ากองทุนที่จัดตั้งขึ้น
15. พิจารณาเห็นชอบให้นำทรัพย์สินของโรงเรียนไปดำเนินการจัดการผลประโยชน์ เพื่อนำผลประโยชน์ที่ได้รับมาใช้ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา และหรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในตราสาร
16. กำกับให้โรงเรียนบริหารจัดการทรัพย์สินที่บริจาค ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริจาค1. ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ

2. ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ระยอง

3. ภราดา ดร. ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

4. ภราดาจำรัส แก้วอำคา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
โรงเรียนอัสสัมชัญ

5. นายทิวา ลี้จากภัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

6. ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

7. ผศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี

ผู้แทนผู้ปกครอง

รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

8. มิสณัฎฐี เจริญเกียรติบวร

ผู้แทนครู/เลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ