กรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้
1. ออกระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียน
2. ให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
3. ให้คคำแนะนำการบริหารและการจัดการโรงเรียน ด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ กิจกรรมนักเรียนอาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กับชุมชน
4. กำกับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ 6. ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าของทรัพย์สินที่โรงเรียนมีอยู่ขณะนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไม่ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการต้องเสนอทางเลือกปฏิบัติได้ให้แก่โรงเรียนด้วย เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่าการกู้ยืมเงินนั้นมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของการดำเนินกิจการโรงเรียน
7. ให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน
8. ให้ความเห็นชอบรายงานประจำปี งบการเงินประจำปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
9. พิจารณาคำร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
10. ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
11. ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน
12. ดำเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรียนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 47
13. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดในการด าเนินงานของโรงเรียนตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมอบหมาย
14. จัดตั้งกองทุน เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา หรือเพื่อสวัสดิการครูและบุคลากร รวมทั้งจัดสรรเงิน และหรือผลกำไรที่ได้รับในแต่ละปีการศึกษาเข้ากองทุนที่จัดตั้งขึ้น
15. พิจารณาเห็นชอบให้นำทรัพย์สินของโรงเรียนไปดำเนินการจัดการผลประโยชน์ เพื่อนำผลประโยชน์ที่ได้รับมาใช้ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา และหรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในตราสาร
16. กำกับให้โรงเรียนบริหารจัดการทรัพย์สินที่บริจาค ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริจาค1. ภราดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ

2. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ

3. ภราดาวิทยา เทพกอม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

4. ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้จัดการ

หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่ปรึกษาฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอัสสัมชัญ

5. นายทิวา ลี้จากภัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

6. ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

7. รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี

ผู้แทนผู้ปกครอง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

8. มิสณัฎฐี เจริญเกียรติบวร

ผู้แทนครู/เลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ