นโยบายโรงเรียนอัสสัมชัญ
ประจำปีการศึกษา 2565

1. จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (MEC) และบริหารงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 – 2570

2. นำข้อตกลงสากลว่าด้วย คำมั่นสัญญาของโลก เรื่องการศึกษา (Global Compact on Education) บรรจุลงในหลักสูตรสถานศึกษา

3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา

4. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลให้มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากลตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 – 2570

5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ผลการสอบของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ และระดับชาติผลการแข่งขันภายนอก การศึกษาต่อ และการสอบชิงทุนทั้งในและต่างประเทศ

6. พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้ได้รับการพัฒนาการถึงขีดสูงสุด

7. ยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล

8. จัดอัตรากำลังบุคลากรให้ตรงสาขาวิชา และทักษะ พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ ทักษะ ในการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ และการใช้จิตวิทยาพัฒนาการ

9. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างชัดเจนคุ้มค่า และยั่งยืน

10. บุคลากรทางการศึกษาเพิ่มคุณค่างานบริการด้วยหัวใจบริการ (Service Mind)

11. ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับองค์กรทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน