นโยบายโรงเรียนอัสสัมชัญ
ประจำปีการศึกษา 2564

1. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
1.1 เปิดแผนการเรียนที่ตอบสนองความต้องการ ศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ อาชีพที่คาดหวัง และโลกอนาคต
1.2 พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
1.3 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในโลกอนาคต
1.4 มุ่งเน้นการนิเทศและการวิจัยเพื่อนำผลมาพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียน
1.5 ออกแบบเครื่องมือวัดผลที่มีความเที่ยงและความตรง ใช้กระบวนการตรวจข้อสอบและบันทึก คะแนนที่ไม่ผิดพลาด
1.6 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย และเป็นสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ

2. พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้ได้รับการพัฒนาการถึงขีดสูงสุด
2.1 จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ค้นหา และค้นพบศักยภาพ
2.2 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือต่อยอดศักยภาพนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงศักยภาพ
2.3 จัดกิจกรรมที่พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ผลิตชิ้นงานหรือนวัตกรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.4 มอบทุนการศึกษาให้นักกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล และทุนเรียนดี
2.5 สนับสนุนให้นักเรียนไปแข่งขันด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ
2.6 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม สาธารณประโยชน์ จิตสาธารณะ จิตอาสา อาสาพัฒนา ฯลฯ ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี ผู้ก่อตั้งคณะเซนต์คาเบรียล
2.7 สร้างเสริมกิจกรรมที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ผลการสอบของมูลนิธิฯและระดับชาติ ผลการแข่งขันภายนอก การศึกษาต่อและการสอบชิงทุนทั้งในและต่างประเทศ

4. ยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากลโดยใช้เกณฑ์ Common European Framework of Reference (CEFR) / Cambridge Standard, YCT Standard, HSK Standard, DELF Standard, JLPT Standard, etc.

5. จัดวางบุคลากรให้ตรงสาขาวิชาและทักษะ พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ ทักษะในการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ และการใช้จิตวิทยา

6. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และยั่งยืน
6.1 นำ iPad มาเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้
6.2 นำ STEM Education สู่การปฏิบัติการบูรณาการการจัดการเรียนรู้
6.3 นำ ICT หลักการและแนวคิดใหม่ ๆ ที่เหมาะสม มาออกแบบการจัดการเรียนรู้
6.4 พัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีและการปลูกฝังจริยธรรมในการใช้สื่อฯ
6.5 พัฒนาและจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และประมวล สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร อาทิ e-office, E-Banking, โปรแกรมบริหารจัดการ ฯลฯ
6.6 การรายงานสารสนเทศทุกฝ่ายรายวันและรายเดือน

7. บุคลากรทางการศึกษาเพิ่มคุณค่างานบริการด้วยหัวใจบริการ (Service Mind)

8. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษานั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน และนำพระธรรมคคำสอนเผยแพร่แก่นักเรียน
8.2 นักเรียนนั่งสมาธิ แผ่เมตตา รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของทุกศาสนาในวันศุกร์ แล้วนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติ เช่น พัฒนาสังคม จิตอาสา อาสาพัฒนา ฯลฯ

9. จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (MEC) และบริหารงานตามนโยบาย และแผนของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
9.1 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (MEC) 8 มิติ อาทิ การพัฒนาจิตวิญญาณ นวัตกรรม ผลประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ความเป็นเลิศทางวิชาการ ฯลฯ
9.2 นโยบายมูลนิธิฯ อาทิ การบริหารงานตามระเบียบ ตำสั่ง ประกาศ มาตรการและกฎหมาย คุณภาพ ครู แผนพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียน การทำงานเป็นทีม กองทุนโรงเรียนเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน Robotics and STEM Education การใช้โปรแกรม SWIS การบริหารการเงิน ทรัพย์สินและการใช้ งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเคร่งครัด คู่มือครู มีระบบและมาตรการความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และโรงเรียน ส่งเสริมกิจกรรมคาทอลิก การพัฒนาทางกายภาพ ฯลฯ
9.3 แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2559-2564 อาทิ คุณภาพและมาตรฐานนักเรียน ระบบบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เครือข่ายความร่วมมือ การใช้ต ารา กลางภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ ระบบประกันคุณภาพภายใน ฯลฯ

10. ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับองค์กรทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน