นโยบายโรงเรียนอัสสัมชัญ
ประจำปีการศึกษา 2566

1. จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (MEC) และบริหารงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 – 2570
2. นำข้อตกลงสากลว่าด้วย คำมั่นสัญญาของโลก เรื่องการศึกษา (Global Compact on Education) บรรจุลงในหลักสูตรสถานศึกษา
3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา
4. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลให้มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากลตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 – 2570
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ผลการสอบของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ และระดับชาติผลการแข่งขันภายนอก การศึกษาต่อ และการสอบชิงทุนทั้งในและต่างประเทศ
6. พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้ได้รับการพัฒนาการถึงขีดสูงสุด
7. ยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล
8. จัดอัตรากำลังบุคลากรให้ตรงสาขาวิชา และทักษะ พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ ทักษะ ในการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ และการใช้จิตวิทยาพัฒนาการ
9. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างชัดเจนคุ้มค่า และยั่งยืน
10. บุคลากรทางการศึกษาเพิ่มคุณค่างานบริการด้วยหัวใจบริการ (Service Mind)
11. ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับองค์กรทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

นโยบายเร่งด่วน คือ พัฒนาโรงเรียนทั้งครบสู่ Digital Transformation พัฒนาหลักสูตร ที่ทันสมัย และตามความสนใจของผู้เรียน พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อออกไปรับใช้สังคมประเทศชาติ