ตราโรงเรียนอัสสัมชัญ

ความหมาย
ตราโล่ คือ เครื่องป้องกันศาสตราวุธทั้งปวง มีลักษณะ เป็นโลพื้นแดงคาดสีขาวตรงกลาง มีตัวอักษร AC สีน้ำเงินไขว้กันอยู่ตรงกลาง และตัวเลข 1885 คือ ปีคริสตศักราช ที่บาทหลวง เอมิล กอลมเบต์ ก่อตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการ
AC ย่อมาจาก ASSUMPTION COLLEGE
สีที่ปรากฏบนโล่ยังเตือนใจให้รำลึกถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่คนไทยทุกคนสามารถพลีชีพให้ได้
หมายเหตุ: สำหรับนักเรียนเมื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีเข็มเชิดชูเกียรติโรงเรียน (เข็ม AC) ที่มุมบนด้านขวาของกระเป๋าเสื้อนักเรียนซึ่งอยู่ที่อกซ้ายเป็นสัญลักษณ์ทุกคน

นักเรียนเมื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีเข็มเชิดชูเกียรติโรงเรียน (เข็ม AC) ที่มุมบนด้านขวาของกระเป๋าเสื้อนักเรียนซึ่งอยู่ที่อกซ้ายเป็นสัญลักษณ์ทุกคน

ธงประจำโรงเรียน

ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 4 x 6 ส่วน มีสีพื้นแบ่งเป็นสามแถบเท่ากันตามแนวนอน เป็นสีประจำโรงเรียน โดยสีแดงอยู่แถบบนและล่าง สีขาวอยู่แถบกลาง และมีตัวอักษร AC สีน้ำเงินไขว้อยู่กลางผืนธง

สีประจำโรงเรียน

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญในการต่อสู้อุปสรรคต่างๆ

ตราคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ความหมาย
ตราของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล เป็นเครื่องแสดง เอกลักษณ์ และความสามัคคีของบรรดาสมาชิกอัสสัมชัญ และมีความสำคัญมากในฐานะเป็นที่รวมหัวใจหลายพันหลายหมื่นไว้ให้อยู่ใต้สำนึกแห่งการ ประพฤติ ปฎิบัติ ร่วมกันซึ่งความหมายของตรา มีดังนี้

โล่ หรือ Coat Of Arms ที่อยู่ใจกลางของตรานี้เป็นเครื่องหมายแสดง เกียรติประวัติอันยาวนาน และยั่งยืนของสถาบันภราดาคณะเซนต์คาเบรียลภายในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วนซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกันดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง คือคำ A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) Maria เป็นชื่อของมารดา ของพระเยซูคริสต์ Ave Maria ตรงกับภาษาไทยว่าวันทาแม่มารี ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว เป็นเครื่องแสดงถึงความบริสุทธิ์
ส่วนที่สอง เป็นรูปเรือใบก็เปรียบได้กับนาวาชีวิต ที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมแสงแดดไป จนถึงฝั่งเป็นคติให้ได้คิดเสมอว่า ชีวิตคือการต่อสู้
ส่วนที่สาม มีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือลำที่กำลังสู่คลื่นลม หมายถึง แสงแห่งความหวัง ได้แก่ แสงธรรมแห่งศาสนากับแสงแห่งปัญญา
ส่วนที่สี่ เป็นเครื่องหมาย DtS ย่อมาจากภาษาฝรั่งเศส Dieu Seul ซึ่งมีความหมายว่า จะทำทุกสิ่งเพื่อเป็นสิริมงคลแด่พระเจ้า ส่วนเครื่องหมายกางเขน t เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเสียสละแห่งความรัก

พวงดอกไม้ ที่ประดับรองโล่นั้น เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระทำความดีเพื่อเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันมิให้ เสื่อมสูญสลายไป คำว่า Labor Omnia Vincit (Labor Conquers all Things) ที่อยู่ใต้ชื่อเป็นคติพจน์ (Motto) ประจำใจของสมาชิกในครอบครัวที่จะต้องมีความวิริยะอุตสาหะซึ่งจะนำมาแห่งความสำเร็จ

ตราโล่นี้จะอยู่ในจิตสำนึกของทุกคน และช่วยเตือนใจให้คำนึงถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ภายในอ้อมอกพระแม่มีศาสนาเป็นเสมือนชีวิต ยึดถือความบริสุทธิ์และจริงใจต่อกันและกัน รู้จักใช้ชีวิตเพื่อต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคอย่างมีความหวังใช้คุณธรรมและปัญญาเป็นเครื่องนำทางและกอปรไปด้วย ความรัก มีความเสียสละอันจะทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลได้ด้วยความอุตสาหะจนได้รับความสำเร็จด้วยเกียรติยศและการยกย่องสรรเสริญตลอดไป