อัสสัมชัญสาส์น
ฉบับที่ 144
ฉบับเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ. 2554

ภาพปก
พิธีเสกอาคาร THE TRINITY BUILDING ณ โครงการอัสสัมชัญ แคมปัสพระราม 2 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 15.00 น. โดยมี ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีฯ
[PDF]

อัสสัมชัญสาส์น
ฉบับที่ 145
ฉบับเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ภาพปก
ACP New Look ปรับภูมิทัศน์ สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
[PDF]

อัสสัมชัญสาส์น
ฉบับที่ 146
ฉบับเดือน สิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2554

ภาพปก
รวมน้ำใจชาว AC ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2554
[PDF]

อัสสัมชัญสาส์น
ฉบับที่ 147
ฉบับเดือน
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2555

ภาพปก
อำลาครูเกษียณ ปีการศึกษา 2554 น้อมรำลึกบูชาพระคุณครู
[PDF]

อัสสัมชัญสาส์น
ฉบับที่ 148
ฉบับเดือน
กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2555

ภาพปก
บรรพชาสามเณร เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี
[PDF]

อัสสัมชัญสาส์น
ฉบับที่ 149
ฉบับเดือน
ตุลาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556

ภาพปก
เทิดไท้องค์ราชัน สายสัมพันธ์วันพ่อ AC ปีการศึกษา 2555
[PDF]

อัสสัมชัญสาส์น
ฉบับที่ 150
ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2557-เมษายน 2558

ภาพปก
ภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์
[PDF] [FLASH]

อัสสัมชัญสาส์น
ฉบับที่ 151
ฉบับเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2558

ภาพปก
ASEAN
[PDF] [FLASH]

อัสสัมชัญสาส์น
ฉบับที่ 152
ฉบับเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2559

ภาพปก
อิสริยะราชฯ กษัตริย์ไทย
พระทรงไว้ซึ่งคุณธรรม
[PDF] [FLASH]

อัสสัมชัญสาส์น
ฉบับที่ 153
ฉบับเดือน
พฤศจิกายน 2559-เมษายน 2560

ภาพปก
รักษ์โลก
[PDF] [FLASH]

อัสสัมชัญสาส์น
ฉบับที่ 154
ฉบับเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2560

ภาพปก
Thailand 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศนเชิงนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
[PDF] [FLASH]