ห้องเรียนเน้นดิจิทัลและเทคโนโลยี ตามแนวทาง STEAM Education


รายละเอียดของแผนการเรียน

– จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ที่ครบถ้วน สามารถเลือกแผนการเรียนได้ทุกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– จัดให้มีรายวิชาเพิ่มเติมด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ด้านเทคโนโลยี มีความคิคสร้างสรรค์ การคิดเชิงออกแบบ โดยบูรณาการความรู้ Science, Technology, Engineering, Art และ Mathematics เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
– มีการสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดความสามารถทางภาษาที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนที่ต้องการเรียนหรือทำงาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ตามกรอบ CEFR (Common European Framework of References)

รายวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่างตามจุดเน้น
คณิตศาสตร์สากล จำนวน 2 ชม./สัปดาห์
วิทยาศาสตร์สากล จำนวน 2 ชม./สัปดาห์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชม./สัปดาห์
- การออกแบบกราฟิก
- สื่อประสม
- การออกแบบเว็บไซต์
- เว็บโปรแกรมมิ่ง
- การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
- วิชาการออกแบบเกม
สังคมสากล จำนวน 1 ชม./สัปดาห์
ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม จำนวน 2 ชม./สัปดาห์
ภาษาจีน จำนวน 1 ชม./สัปดาห์

ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้พัฒนาทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ให้นักเรียนไปประยุกต์ใช้ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง
ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่รองรับศักยภาพของนักเรียน
ในแผนการเรียน Digital and Technology

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนแผนการเรียน Digital and Technology อยู่ที่อาคาร ฟ.ฮีแลร์ (ชั้น 5) และ อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (ชั้น 5) เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติทางนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

ห้องปฏิบัติการ Robotics

ห้องปฏิบัติการ Robotics อยู่ที่ชั้น 5 อาคาร ฟ.ฮีแลร์ เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติทางด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์