AC Art & Design Program


รายละเอียดของแผนการเรียน

มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในกาสร้างนวัตกรรม/ชิ้นงาน โดยใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ในห้องปฏิบัติการวิศวกรรม AC Fab Lab รวมทั้งมีการจัดรายวิชาเพิ่มเติม การจัดทำโครงงานและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับ การศึกษาต่อ ในระดับมหาวิทยาลัย

รายวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่างตามจุดเน้น
คอมพิวเตอร์ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
(การออกแบบ, การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, การออกแบบโฆษณา และโครงงานอาชีพ)
ศิลปะ (พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม) 3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
สังคมศึกษา/การงานอาชีพ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษ AUA 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
โครงงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน

ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้พัฒนาทักษะด้านศิลปะและการออกแบบ รวมไปถึงสุนทรียภาพด้านศิลปะ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต
โดยมีห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่รองรับศักยภาพของนักเรียนในแผนการเรียนนี้

ห้องปฏิบัติการศิลปะ

ห้องปฏิบัติการศิลปะ อยู่ที่อาคาร ฟ.ฮีแลร์ (ชั้น 3) เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติทางนวัตกรรมด้านศิลปะ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ AC FAB LAB คอมพิวเตอร์ อยู่ที่ชั้น 5 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติทางด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์