AC Japanese Program


รายละเอียดของแผนการเรียน

- มุ่งพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และส่งเสริมให้นักเรียนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการแสดงถึงพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน โดยจัดให้มีรายวิชาเพิ่มเติม การจัดทำโครงงาน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
- ทุกแผนการเรียน เรียนเหมือนกันทุกรายวิชา รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 41 หน่วยกิต
** คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ
- SAT (Scholastic Assessment Tests)
- IELTS (The International English Language Testing System)

รายวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่างตามจุดเน้น
ภาษาญี่ปุ่น 6 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาไทย/สังคมศึกษา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
บูรณาการวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
โครงงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน

มีการทดสอบ JLPT ได้ระดับ N4
***JLPT: Japanese Language Proficiency Test ทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลัก***

เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง เน้นการฝึกทักษะทางภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกความเชื่อมั่นในการสื่อสาร สอนให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก และได้พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เน้นทักษะที่จำเป็นต่อการสอบ IELTS (International English Language Testing System)

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
ทุกปีการศึกษา
เพื่อเป็นการแสดงถึงพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน