AC Business Administration Program


รายละเอียดของแผนการเรียน

- มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการ Startup โดยจัดรายวิชาเพิ่มเติม การจัดทำโครงงานและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
- ทุกแผนการเรียน เรียนเหมือนกันทุกรายวิชา รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 41 หน่วยกิต
** คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ
- SAT (Scholastic Assessment Tests)
- IELTS (The International English Language Testing System)

รายวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่างตามจุดเน้น
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (PAT1) 3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ความถนัดทางคณิตศาสตร์สากล (SAT) 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาไทย/สังคมศึกษา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
บูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ศิลปะ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
คอมพิวเตอร์/การงานอาชีพ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
โครงงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน

เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง เน้นการฝึกทักษะทางภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกความเชื่อมั่นในการสื่อสาร สอนให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก และได้พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เน้นทักษะที่จำเป็นต่อการสอบ IELTS (International English Language Testing System)

มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจ
เป็นผู้ประกอบการ Startup