ห้องเรียนเน้นภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
ตามแนวทาง British Integration Curriculum


รายละเอียดของแผนการเรียน

โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรทางเลือกสำหรับ นักเรียนที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับทักษะ ความรู้ทางวิชาการ
- การจัดการเรียนสอนยึดตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
- นักเรียนเรียนเป็นภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา ทั้งรายวิชาพื้นฐาน และ เพิ่มเติม ในแต่ละห้องเรียน
- มีนักเรียน ไม่เกิน 30 คน
- หนังสือเรียนนำเข้าจากต่างประเทศ โดยคัดเลือก ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน เมื่อจบหลักสูตร
- นักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ประกอบกับได้รับการสร้างพื้นฐานที่ดี ในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศและหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียน สู่ระดับนานาชาติ

รายวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่างตามจุดเน้น
สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม เรียนกับคุณครูเจ้าของภาษา ยกเว้น วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และศิลปะ
รายวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่าง
- Digital & Technology จำนวน 3 ชม./สัปดาห์
- ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ชม./สัปดาห์
- ภาษาจีน จำนวน 1 ชม./สัปดาห์

นักเรียนจะได้รับการสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี
ในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
และหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย