รายละเอียดของแผนการเรียน

− ปรับโครงสร้างหลักสูตรเป็นลักษณะเฉพาะ โดยการเพิ่มเวลาเรียนและเพิ่มคาบเรียน เพื่อเน้นพัฒนาทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
− จัดครูผู้สอนโดยเน้นครูที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
− จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นพิเศษ
− ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านและเขียน กับครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (Common European Framework of References)
− จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายบูรณาการทักษะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รายวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่างตามจุดเน้น
คณิตศาสตร์สากล จำนวน 2 ชม./สัปดาห์
คณิตศาสตร์ขั้นสูง จำนวน 4 ชม./สัปดาห์
วิทยาศาสตร์สากล จำนวน 2 ชม./สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ขั้นสูง จำนวน 4 ชม./สัปดาห์
สังคมสากล จำนวน 1 ชม./สัปดาห์
ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม จำนวน 2 ชม./สัปดาห์
ภาษาจีน จำนวน 1 ชม./สัปดาห์

นักเรียนจะได้เรียนเรียนรู้การพัฒนาทักษะเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
พร้อมจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นพิเศษ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อยู่ที่อาคาร ฟ.ฮีแลร์ (ชั้น 3) เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ฝึกปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์

การเรียนรู้นอกห้องเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายบูรณาการทักษะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์