AC Pre-Engineering Program


รายละเอียดของแผนการเรียน

- มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการออกแบบเชิงวิศวกรรม ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรในห้องปฏิบัติการวิศวกรรม AC Fab Lab รวมทั้งมีการจัดรายวิชาเพิ่มเติม การจัดทำโครงงานและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อ ในระดับมหาวิทยาลัย
- ทุกแผนการเรียน เรียนเหมือนกันทุกรายวิชา รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 41 หน่วยกิต
** คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ
- BMAT (Biomedical Admission Test)
- SAT (Scholastic Assessment Tests)
- IELTS (The International English Language Testing System)

รายวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่างตามจุดเน้น
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (PAT1) 3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม (PAT 3) 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ฟิสิกส์ (PAT2 PAT3) 3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
(ฟิสิกส์กลศาสตร์ขั้นสูง, การเคลื่อนที่แบบพีริออดิกและไฟฟ้าสถิตขั้นสูง, ไฟฟ้าและแม่เหล็กขั้นสูง, สมบัติเชิงกลของสสารขั้นสูง, ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)
เคมีเพิ่มเติม (PAT2 PAT3) 3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ชีววิทยาเข้มข้น (PAT2) 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (PAT2) 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์/คอมพิวเตอร์ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
โครงงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน

เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง เน้นการฝึกทักษะทางภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกความเชื่อมั่นในการสื่อสาร สอนให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก และได้พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เน้นทักษะที่จำเป็นต่อการสอบ IELTS (International English Language Testing System)

AC Pre-Engineering Program
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้
ที่พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อไปต่อยอดในการเรียนด้านนี้ในมหาวิทยาลัย