ห้องเรียนเน้นภาษาอังกฤษ BELL ตามแนวทาง BELL Educational Trust England


รายละเอียดของแผนการเรียน

− จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ที่ครบถ้วน สามารถเลือกแผนการเรียนได้ทุกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
− จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมของแผนการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษา Bell Educational Trust, England
− สอนโดยครูชาวอังกฤษที่มีคุณวุฒิการศึกษาด้านการสอนภาษาโดยตรง จัดการเรียนการสอน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์
− เน้นทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน
− จัดนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละไม่เกิน 16 คน แบ่งกลุ่มตามความสามารถของนักเรียน (เก่ง ปานกลาง อ่อน)
− เน้นกิจกรรมหลากหลายเป็นสื่อในการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน (Fun Learning and Enjoyment) สามารถสื่อสารกับครูชาวต่างชาติ
− เมื่อจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะได้รับการทดสอบ KET/PET TEST จาก Cambridge University และได้รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตรในวัน BELL GRADUATION DAY

รายวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่างตามจุดเน้น
คณิตศาสตร์สากล จำนวน 2 ชม./สัปดาห์
วิทยาศาสตร์สากล จำนวน 2 ชม./สัปดาห์
สังคมสากล จำนวน 1 ชม./สัปดาห์
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม จำนวน 5 ชม./สัปดาห์
ภาษาจีน จำนวน 1 ชม./สัปดาห์

Bell employs highly qualified and experienced native English speakers.
Our teachers are recruited from the UK,
which allows us to draw from a large pool of applicants.