AC French Program


รายละเอียดของแผนการเรียน

- มุ่งพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาฝรั่งเศส และส่งเสริมให้นักเรียนสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส (DELF) ทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการแสดงถึงพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน โดยจัดให้มีรายวิชาเพิ่มเติม การจัดทำโครงงาน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
- ทุกแผนการเรียน เรียนเหมือนกันทุกรายวิชา รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 41 หน่วยกิต
** คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ
- SAT (Scholastic Assessment Tests)
- IELTS (The International English Language Testing System)

รายวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่างตามจุดเน้น
ภาษาฝรั่งเศส 6 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาไทย/สังคมศึกษา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
บูรณาการวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
โครงงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน

สอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF ได้อย่างน้อย A1
**การสอบ DELF เป็นประกาศนียบัตรความรู้ทางด้านภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน**

เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง เน้นการฝึกทักษะทางภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกความเชื่อมั่นในการสื่อสาร สอนให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก และได้พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เน้นทักษะที่จำเป็นต่อการสอบ IELTS (International English Language Testing System)

ส่งเสริมให้นักเรียนสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส (DELF)
ทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการแสดงถึงพัฒนาการทางภาษา
ของผู้เรียน