ห้องเรียนเน้นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
ตามแนวทางตำรากลางมูลนิธิฯ และ HSK


รายละเอียดของแผนการเรียน

− จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ที่ครบถ้วน สามารถเลือกแผนการเรียนได้ทุกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
− เพิ่มเติมภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ตามนโยบายการพัฒนาผู้เรียนของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
− ส่งเสริมให้นักเรียนสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนโดยวัดความสามารถด้านการใช้ภาษาในชั้นเรียนและในชีวิตประจาวัน ตามมาตรฐาน HSK
− มีการสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดความสามารถทางภาษาที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนที่ต้องการเรียนหรือทางาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ตามกรอบ CEFR (Common European Framework of References)
***HSK ย่อมาจาก Hanyu Shuping Kaoshi เป็นการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนสำหรับผู้ที่ไม่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก***

รายวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่างตามจุดเน้น
คณิตศาสตร์สากล จำนวน 2 ชม./สัปดาห์
วิทยาศาสตร์สากล จำนวน 2 ชม./สัปดาห์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชม./สัปดาห์
- คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
- โครงงานคอมพิวเตอร์
สังคมสากล จำนวน 1 ชม./สัปดาห์
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม จำนวน 2 ชม./สัปดาห์
ภาษาจีน จำนวน 3 ชม./สัปดาห์
(เพื่อการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน สำหรับผู้ที่ไม่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก HSK)

นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีน ทั้งในชั้นเรียนและชีวิตประจำวัน
รวมถึงการเรียนและเข้าใจในวัฒนธรรมจีน
เพื่อต่อยอดในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต