การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

สำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

นักเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์
1. กรอกใบสมัครรักษาสิทธิ์ : 17-22 พ.ย. 66
ทาง www.assumption.ac.th
2. ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ : 21-23 พ.ย. 66
3. เรียนภาคฤดูร้อน : 18 มี.ค.-11 เม.ย. 67

สำหรับนักเรียนที่สอบเปลี่ยนแผน จากภาคปกติเป็น EP และ Gifted
1. กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์โรงเรียน : 17-22 พ.ย. 66
2. ประกาศเลขที่นั่งสอบ : ศ. 24 พ.ย. 66
ทาง www.assumption.ac.th
3. สอบข้อเขียน : ส. 25 พ.ย. 66 (เวลา 08.30-12.00 น.)
4. สัมภาษณ์นักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง : ส. 25 พ.ย. 66 (เวลา 13.30-16.00 น.)
5. ประกาศผลสอบคัดเลือก : พ. 29 พ.ย. 66 (เวลา 16.00 น.)
ทาง www.assumption.ac.th
6. รับจดหมายแจ้งการลงทะเบียน : พ. 29 พ.ย. 66 (เวลา 16.00 น.)
7. ลงทะเบียนเข้าเป็นนักเรียนอัสสัมชัญ
(ผู้ปกครองและนักเรียน) : ส. 2 ธ.ค. 66 (เวลา 08.30–12.00 น.)
8. เรียนภาคฤดูร้อน : 18 มี.ค.-11 เม.ย. 67

การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

สำหรับนักเรียนภายนอก (รอบที่ 1)

1. กรอกใบสมัคร : 1-22 พ.ย. 66
ทาง www.assumption.ac.th
2. ประกาศเลขที่นั่งสอบ : ศ. 24 พ.ย. 66
ทาง www.assumption.ac.th
3. สอบข้อเขียน : ส. 25 พ.ย. 66 (เวลา 08.30-12.00 น.)
4. สัมภาษณ์นักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง : ส. 25 พ.ย. 66 (เวลา 13.30-16.00 น.)
5. ประกาศผลสอบคัดเลือก : พ. 29 พ.ย. 66 (เวลา 16.00 น.) ทาง www.assumption.ac.th
6. รับจดหมายแจ้งการลงทะเบียน : พ. 29 พ.ย. 66 (เวลา 16.00 น.)
7. ลงทะเบียนเข้าเป็นนักเรียนอัสสัมชัญ
(ผู้ปกครองและนักเรียน) : ส. 2 ธ.ค. 66 (เวลา 08.30–12.00 น.)
8. เรียนภาคฤดูร้อน : 18 มี.ค.-11 เม.ย. 67

การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

- นักเรียนภายนอก (รอบที่ 2)
- นักเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ที่ต้องการสอบเปลี่ยนแผน
- นักเรียนแทรกชั้น ม.2, ม.3

1. กรอกใบสมัคร : 19 ธ.ค 66 - 23 ม.ค. 67
ทาง www.assumption.ac.th
2. ประกาศเลขที่นั่งสอบ : ศ. 26 ม.ค. 67
ทาง www.assumption.ac.th
3. สอบข้อเขียน : ส. 27 ม.ค. 67 (เวลา 08.30-12.00 น.)
4. สัมภาษณ์นักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง : ส. 27 ม.ค. 67 (เวลา 13.30-16.00 น.)
5. ประกาศผลสอบคัดเลือก : พฤ. 1 ก.พ. 67 (เวลา 16.00 น.) ทาง www.assumption.ac.th
6. รับจดหมายแจ้งการลงทะเบียน : พฤ. 1 ก.พ. 67 (เวลา 16.00 น.)
7. ลงทะเบียนเข้าเป็นนักเรียนอัสสัมชัญ
(ผู้ปกครองและนักเรียน) : ส. 3 ก.พ. 67 (เวลา 08.30–12.00 น.)
8. เรียนภาคฤดูร้อน : 18 มี.ค.-11 เม.ย. 67

การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

สำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ

นักเรียนอัสสัมชัญ ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์
1. กรอกใบสมัครรักษาสิทธิ์ : 13-17 ม.ค. 67
ทาง www.assumption.ac.th
2. ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ : 17-18 ม.ค. 67
3. เรียนภาคฤดูร้อน : 18 มี.ค.-11 เมษายน 67

สำหรับนักเรียนที่สอบเปลี่ยนแผน และผู้ไม่สิทธิ์เลือกแผนการเรียน
1. กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์โรงเรียน : 13–23 ม.ค. 67
2. ประกาศเลขที่นั่งสอบ : ศ. 26 ม.ค. 67
ทาง www.assumption.ac.th
3. สอบข้อเขียน : ส. 27 ม.ค. 67 (เวลา 08.30-12.00 น.)
4. สัมภาษณ์นักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง : ส. 27 ม.ค. 67 (เวลา 13.30-16.00 น.)
5. ประกาศผลสอบคัดเลือก : พฤ. 1 ก.พ. 67 (เวลา 16.00 น.)
ทาง www.assumption.ac.th
6. รับจดหมายแจ้งการลงทะเบียน : พฤ. 1 ก.พ. 67 (เวลา 16.00 น.)
7. ลงทะเบียนเข้าเป็นนักเรียนอัสสัมชัญ
(ผู้ปกครองและนักเรียน) : ส. 3 ก.พ. 67 (เวลา 08.30–12.00 น.)
8. เรียนภาคฤดูร้อน : 18 มี.ค.-11 เม.ย. 67

การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567

- นักเรียนภายนอก ระดับชั้น ม.4
- นักเรียนอัสสัมชัญ ม.3 ที่ต้องการสอบเปลี่ยนแผน (รอบที่ 2)
- นักเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ที่ต้องการสอบเปลี่ยนแผน
- นักเรียนแทรกชั้น ม.2, ม.3 (รอบที่ 2)
- นักเรียนภายนอก ชั้น ม.1 (รอบที่ 3)

1. กรอกใบสมัคร : 5 - 13 ก.พ. 67
ทาง www.assumption.ac.th
2. ประกาศเลขที่นั่งสอบ : ศ. 16 ก.พ. 67
ทาง www.assumption.ac.th
3. สอบข้อเขียน : ส. 17 ก.พ. 67 (เวลา 08.30-12.00 น.)
4. สัมภาษณ์นักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง : ส. 17 ก.พ. 67 (เวลา 13.30-16.00 น.)
5. ประกาศผลสอบคัดเลือก : พฤ. 22 ก.พ. 67 (เวลา 16.00 น.) ทาง www.assumption.ac.th
6. รับจดหมายลงทะเบียนแจ้งการลงทะเบียน : พฤ. 22 ก.พ. 67 (เวลา 16.00 น.)
7. ลงทะเบียนเข้าเป็นนักเรียนอัสสัมชัญ
(ผู้ปกครองและนักเรียน) : ส. 2 มี.ค. 67 (เวลา 08.30–12.00 น.)
8. เรียนภาคฤดูร้อน : 18 มี.ค.-11 เม.ย. 67