AC Digital & Technology Program


รายละเอียดของแผนการเรียน

- มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการสร้างนวัตกรรม/ชิ้นงาน โดยใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ในห้องปฏิบัติการวิศวกรรม AC Fab Lab รวมทั้งมีการจัดรายวิชาเพิ่มเติม การจัดทำโครงงานและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อ ในระดับมหาวิทยาลัย
- ทุกแผนการเรียน เรียนเหมือนกันทุกรายวิชา รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 41 หน่วยกิต
** คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ
- BMAT (Biomedical Admission Test)
- SAT (Scholastic Assessment Tests)
- IELTS (The International English Language Testing System)

รายวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่างตามจุดเน้น
คอมพิวเตอร์ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
(ระบบฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ, โครงงานไมโครคอนโทรเลอร์, การพัฒนาเว็บเชิงปฏิสัมพันธ์, เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (PAT1) 3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
เคมีเพิ่มเติม (PAT2) 3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ฟิสิกส์ (PAT2) 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
(ฟิสิกส์กลศาสตร์, การเคลื่อนที่แบบพีริออดิกและไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้าและแม่เหล็ก, สมบัติเชิงกลของสสารและฟิสิกส์ยุคใหม่, ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ [ฟิสิกส์])
ชีววิทยาเข้มข้น (PAT2) 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
โครงงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน

เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง เน้นการฝึกทักษะทางภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกความเชื่อมั่นในการสื่อสาร สอนให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก และได้พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เน้นทักษะที่จำเป็นต่อการสอบ IELTS (International English Language Testing System)

มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ในการสร้างนวัตกรรม ชิ้นงาน
โดยใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
ในห้องปฏิบัติการวิศวกรรม