โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยแบ่งแผนการเรียนออกเป็น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 แผน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 14 แผน
ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ปรับกระบวนการเรียนรู้ ผ่านทางแผนการเรียนการสอน เพื่อรองรับในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่หลากหลาย และสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ ตามแนวทางความถนัดของตัวเอง กับแนวคิดที่ว่า
ASSUMPTION WAY : ASSUMPTION STYLE

 • กำหนดการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(คลิกดูรายละเอียด)Update 01/04/2565
 • กำหนดการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(คลิกดูรายละเอียด)Update 01/04/2565

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีแผนการเรียน ดังนี้
  1. แผนการเรียน Gifted (Advanced Science & Mathematics Program) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.
  2. แผนการเรียน Science and Mathematics Program (ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
  3. แผนการเรียน BELL English Program (ห้องเรียนเน้นภาษาอังกฤษ BELL)
  4. แผนการเรียน Chinese and English Program (ห้องเรียนเน้นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ตามแนวทางตำรากลางมูลนิธิฯ และ HSK : Hanyu Shuiping Kaoshi)
  5. แผนการเรียน Digital and Technology (ห้องเรียนเน้นดิจิทัลและเทคโนโลยี ตามแนวทาง STEAM Education)
  6. แผนการเรียน English Program (ห้องเรียนเน้นภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ตามแนวทาง British Integration Curriculum)

  รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
  รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
  [เปิดระบบ 5 เมษายน 2565 ปิดระบบ 20 เมษายน 2565]

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีแผนการเรียน ดังนี้
  1. แผนการเรียนวิทย์ - วิทยาศาสตร์ อสช.(Science - AC Science)
  2. แผนการเรียนวิทย์ - วิศวกรรมศาสตร์ (Science - Engineering)
  3. แผนการเรียนวิทย์ - วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Science - Health Science)
  4. แผนการเรียนวิทย์ - ดิจิทัลและเทคโนโลยี (Science - Digital & Technology)
  5. แผนการเรียนคณิต - บริหารธุรกิจ (Math - Business Administration)
  6. แผนการเรียนศิลป์ - อาร์ตแอนด์ดีไซน์ (Arts - Art and Design)
  7. แผนการเรียนศิลป์ภาษา - ฝรั่งเศส (Arts - French)
  8. แผนการเรียนศิลป์ภาษา - จีน (Arts - Chinese)
  9. แผนการเรียนศิลป์ภาษา - ญี่ปุ่น (Arts - Japanese)
  [ต้องมีนักเรียนที่เลือกเรียน 20 คนขึ้นไป ทางโรงเรียนจึงเปิดแผนการเรียนนี้]
  10. แผนการเรียนศิลป์ - กีฬา (Arts - Sports)
  [นักเรียนต้องผ่านการคัดเลือกในโครงการนักกีฬาทุนของโรงเรียนอัสสัมชัญ]
  11. แผนการเรียนศิลป์ - ศิลปะการแสดง (Arts - Performing Arts)
  [ต้องมีนักเรียนที่เลือกเรียน 12 คนขึ้นไป ทางโรงเรียนจึงเปิดแผนการเรียนนี้]
  12. โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) Science - Engineering
  13. โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) Science - Health Science
  14. โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) Math - Business Administration

  รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
  รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
  [เปิดระบบ 5 เมษายน 2565 ปิดระบบ 20 เมษายน 2565]

  เอกสารการรับสมัคร
  ** สำหรับนักเรียนอัสสัมชัญ เปลี่ยนแผนการเรียน/ไม่ถึงเกณฑ์เข้าศึกษาต่อ
  1. ใบสมัครที่พิมพ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ พร้อมทั้งติดรูปถ่ายของผู้สมัครตรงช่องรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงไม่เกิน 6 เดือน)
  2. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่เกิน 6 เดือน) เพื่อติดบัตรสอบ
  3. หลักฐานการศึกษา (สำเนาใบแจ้งผลการเรียน 5 ภาคเรียน ที่ฝ่ายวิชาการแจกให้เท่านั้น)
  4. หลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อระดับ ชั้น ม.4 / EP-M.4 (สำเนาใบเสร็จรับเงิน) กรณีนักเรียนเปลี่ยนแผนการเรียน

  ** สำหรับนักเรียนภายนอก
  1. ใบสมัครที่พิมพ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ พร้อมทั้งติดรูปถ่ายของผู้สมัครตรงช่องรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงไม่เกิน 6 เดือน)
  2. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่เกิน 6 เดือน) เพื่อติดบัตรสอบ
  3. หลักฐานการศึกษา (ฉบับจริง) สมุดรายงานผลการเรียน (ปพ.6) หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) กรณีผู้สมัครจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากต่างประเทศ ให้ใช้เทียบวุฒิการศึกษาที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการไทย มาประกอบการสมัครด้วย
  4. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
  5. สูติบัตรของผู้สมัคร (ฉบับจริง) กรณีเกิดต่างประเทศ ให้มีฉบับแปลเป็นภาษาไทยแนบมาด้วย
  6. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อ - สกุล บิดา มารดา และผู้สมัคร (ฉบับจริง) กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา - มารดา ให้นำทะเบียนบ้านที่มีชื่อ - สกุล ผู้ปกครอง (ฉบับจริง)
  7. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุลของบิดา มารดา และผู้สมัคร (ถ้ามี)
  8. สำเนาใบรับศีลล้างบาป (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคาทอลิก)

  สอบถามรายละเอียด
  โทรศัพท์ : 0-2630-7111 ถึง 20 ต่อ 422 หรือ 423 หรือติดตามข่าวสารการรับสมัครนักเรียนได้ที่งานรับสมัครนักเรียน สำนักผู้อำนวยการ และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน