โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 โดยแบ่งแผนการเรียนออกเป็น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 แผน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 แผน
ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ปรับกระบวนการเรียนรู้ ผ่านทางแผนการเรียนการสอน เพื่อรองรับในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่หลากหลาย และสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ ตามแนวทางความถนัดของตัวเอง กับแนวคิดที่ว่า
อัสสัมชัญ จะพัฒนานักเรียน ให้เป็นผู้สร้างงานและนวัตกรรม
Innovative Entrepreneurship
ไม่ใช่เป็นคนงานที่ป้อนเข้าสู่โลกธุรกิจเท่านั้น
และการก้าวเป็น School of Engineering

 • รายละเอียดแผนการเรียน
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีแผนการเรียน ดังนี้
  1. แผนการเรียน Gifted Science & Mathematics Program
  2. แผนการเรียน Science & Mathematics Program
  3. แผนการเรียน Digital & Technology Program
  4. แผนการเรียน Chinese & English Program
  5. แผนการเรียน Bell English Program
  6. แผนการเรียน Science & Mathematics English Program

  รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีแผนการเรียน ดังนี้
  1. แผนการเรียน AC Advanced Science & Mathematics Program
  2. แผนการเรียน AC Pre-Engineering Program
  3. แผนการเรียน AC Health Science Program
  4. แผนการเรียน AC Digital & Technology Program
  5. แผนการเรียน AC Business Administration Program
  6. แผนการเรียน AC Art & Design Program
  7. แผนการเรียน AC Sports Program
  [นักเรียนต้องผ่านการคัดเลือกในโครงการนักกีฬาทุนของโรงเรียนอัสสัมชัญ]
  8. แผนการเรียน AC French Program
  9. แผนการเรียน AC Chinese Program
  10. โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) AC Pre-Engineering English Program
  11. โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) AC Health Science English Program
  12. โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) AC Business Administration English Program

  รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

  เอกสารที่ใช้ในการกรอกใบสมัคร
  ** สำหรับนักเรียนภายนอก
  กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ ให้สมบูรณ์พร้อม สั่งพิมพ์ใบสมัครและบัตรสอบ พร้อมทั้ง Upload เอกสาร
  - สูติบัตร
  - หลักฐานการศึกษา
  - หลักฐานการโอนเงินค่าใบสมัคร 1,000 บาท
  * ให้ใช้ไฟล์เฉพาะประเภท jpg, jpeg, png, pdf เท่านั้น
  * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB
  (นำใบสมัคร และบัตรสอบ มาในวันสอบและสัมภาษณ์)

  เอกสารลงทะเบียนเข้าเป็นนักเรียน
  1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (กรณีเกิดต่างประเทศให้ใช้สำเนาฉบับแปลเป็นภาษาไทยที่ผ่านการรับรองคำแปลแล้วเท่านั้น)
  2. สำเนาบัตรประชาชนของ นักเรียน บิดา และมารดา (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา ให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาด้วย)
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของ นักเรียน บิดา และมารดา (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองมาด้วย)
  4. สำเนาเอกสารการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของ นักเรียน บิดา และมารดา (ถ้ามี)
  5. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือเอกสารที่แสดงยศทางราชการ ของ บิดา และมารดา (ถ้ามี)
  6. สำเนาใบรับศีลล้างบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)
  7. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และสำเนาฉบับแปลเป็นภาษาไทยที่ผ่านการรับรองคำแปลแล้วของ นักเรียน บิดา และมารดา (เฉพาะนักเรียนต่างประเทศที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรเท่านั้น)
  8. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
  (หากโรงเรียนเดิมยังไม่สามารถออก ปพ.1 ให้ได้ ให้นำสำเนาใบแสดงผลการเรียนรายวิชา หรือสำเนาสมุดรายงานผลการเรียน (ปพ.6) มาแทนก่อน)
  กรณีนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือต่างประเทศ ให้นำสำเนาใบเทียบวุฒิการศึกษา ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการไทยมาประกอบด้วย

  สอบถามรายละเอียด
  โทรศัพท์ : 0-2630-7111 ถึง 20 ต่อ 422 หรือ 423 หรือติดตามข่าวสารการรับสมัครนักเรียนได้ที่งานรับสมัครนักเรียน สำนักผู้อำนวยการ และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน