ข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญผ่านสื่อมวลชน


ขอต้อนรับทุกท่านสู่แหล่งรวบรวมข่าวสารของโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
โดยความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยความอบอุ่นตลอดไป

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
E-mail Address: pr.assumption@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2630-7111-25 ต่อ 514, 553

ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยความอบอุ่นตลอดไป