การจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจให้ไปถึงขีดสูงสุด รวมทั้งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 นอกจากนี้โรงเรียนอัสสัมชัญกำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีแผนการเรียนให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจ ดังนี้

เพื่อรองรับในการพัฒนาศักยภาพของ นักเรียน ที่หลากหลาย และสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ ตามแนวทางความถนัดของตัวเอง กับแนวคิดที่ว่า
ASSUMPTION WAY : ASSUMPTION STYLE

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ปรับกระบวนการเรียนรู้ ผ่านทางแผนการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อรองรับในการพัฒนาศักยภาพของ นักเรียน ที่หลากหลาย และสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ ตามแนวทางความถนัดของตัวเอง กับแนวคิดที่ว่า ASSUMPTION WAY : ASSUMPTION STYLE
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จะมีแผนการเรีียนให้เลือกศึกษา 6 แผนการเรียน ได้แก่

1. แผนการเรียน Gifted (Advanced Science&Mathematics Program) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.
2. แผนการเรียน Science and Mathematics Program (ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
3. แผนการเรียน BELL English Program (ห้องเรียนเน้นภาษาอังกฤษ BELL)
4. แผนการเรียน Chinese and English Program (ห้องเรียนเน้นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ตามแนวทางตำรากลางมูลนิธิฯ และ HSK : Hanyu Shuiping Kaoshi)
5. แผนการเรียน Digital and Technology (ห้องเรียนเน้นดิจิทัลและเทคโนโลยี ตามแนวทาง STEAM Education)
6. แผนการเรียน English Program (ห้องเรียนเน้นภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ตามแนวทาง British Integration Curriculum) ตามแนวทาง British Integration Curriculum

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากแนวคิดที่ว่า ASSUMPTION WAY : ASSUMPTION STYLE นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จะมีแผนการเรีียนให้ได้เลือกศึกษา ทั้งสิ้น 14 แผนการเรียน เพื่อเป็นเส้นทางในการก้าวสู่อาชีพในอนาคต โดยที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ในสิ่งตนเองถนัดในยุคการศึกษาไทย 4.0 แบ่งออกเป็นแผนการเรียน ดังนี้

1. แผนการเรียนวิทย์ - วิทยาศาสตร์ อสช.(Science - AC Science)
2. แผนการเรียนวิทย์ - วิศวกรรมศาสตร์ (Science - Engineering)
3. แผนการเรียนวิทย์ - วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Science - Health Science)
4. แผนการเรียนวิทย์ - ดิจิทัลและเทคโนโลยี (Science - Digital & Technology)
5. แผนการเรียนคณิต - บริหารธุรกิจ (Math - Business Administration
6. แผนการเรียนศิลป์ - อาร์ตแอนด์ดีไซน์ (Arts - Art and Design)
7. แผนการเรียนศิลป์ภาษา - ฝรั่งเศส (Arts - French)
8. แผนการเรียนศิลป์ภาษา - จีน (Arts - Chinese)
9. แผนการเรียนศิลป์ภาษา - ญี่ปุ่น (Arts - Japanese)
10. แผนการเรียนศิลป์ - กีฬา (Arts - Sports)
11. แผนการเรียนศิลป์ - ศิลปะการแสดง (Arts - Performing Arts)
12. โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) Science - Engineering
13. โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) Science - Health Science
14. โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) Math - Business Administration

การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โรงเรียนอัสสัมชัญจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ตามมติจากการสัมมนาร่วมกันของคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในปีการศึกษา 2551 ที่มีการดำเนินการพัฒนาตำรากลางภาษาอังกฤษใน 3 รายวิชา คือภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และเริ่มใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา

ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ โดยฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ดำเนินการพัฒนาตำรา ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Orient BlackSwan ประเทศอินเดีย ในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ