< Assumption College (AC) โรงเรียนอัสสัมชัญ

ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


รายละเอียดของแผนการเรียน

− จัดรายวิชาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
− ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน และเขียน กับครูชาวต่างชาติ (Native Speaker)
− มีการสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดความสามารถทางภาษาที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนที่ต้องการเรียนหรือทางาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารตามกรอบ CEFR (Common European Framework of References)

รายวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่างตามจุดเน้น
คณิตศาสตร์สากล จำนวน 2 ชม./สัปดาห์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม จำนวน 1 ชม./สัปดาห์
วิทยาศาสตร์สากล จำนวน 2 ชม./สัปดาห์
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม จำนวน 1 ชม./สัปดาห์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชม./สัปดาห์
- คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
- โครงงานคอมพิวเตอร์
สังคมสากล จำนวน 1 ชม./สัปดาห์
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม จำนวน 2 ชม./สัปดาห์
ภาษาจีน จำนวน 1 ชม./สัปดาห์

โรงเรียนจัดรายวิชาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
เพื่อรองรับศักยภาพของนักเรียนในแผนการเรียนนี้