Arts - Performing Arts


รายละเอียดของแผนการเรียน

- มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านนิเทศศาสตร์ ทั้งการทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลงานเพื่อใช้ประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน โดยจัดให้มีรายวิชาเพิ่มเติม การจัดทำโครงงาน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
- ทุกแผนการเรียน เรียนเหมือนกันทุกรายวิชา รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 41 หน่วยกิต
** คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ
- SAT (Scholastic Assessment Tests)
- IELTS (The International English Language Testing System)

รายวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่างตามจุดเน้น
ศิลปะการแสดง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
(รายวิชาที่เรียนสามารถนำมาเทียบโอนรายวิชาเมื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาควิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพได้)
ภาษาไทย/สังคมศึกษา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
บูรณาการวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
โครงงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน

เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง เน้นการฝึกทักษะทางภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกความเชื่อมั่นในการสื่อสาร สอนให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก และได้พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (Common European Framework of References) เน้นทักษะที่จำเป็นต่อการสอบ IELTS (International English Language Testing System)

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านนิเทศศาสตร์
ทั้งการทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ในด้านศิลปะและการแสดง