ส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กับสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

แนวทางความร่วมมือ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนให้มีแผนการดาเนินการ มีเครื่องมือการคัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีหลักสูตรเฉพาะ และมีระบบการส่งต่ออย่างเป็นระบบ
2. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้รู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์ และรู้จักบูรณาการวิธีการใช้สื่อ อุปกรณ์ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
3. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้น รวมทั้งได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในการแข่งขัน ประกวด ระดับประเทศและระดับชาติ
4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนเอกชน สช. และ สสวท.

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวทางความร่วมมือ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กาหนดเกณฑ์การรับนักเรียน อัสสัมชัญในระดับปริญญาตรี โดยไม่ต้องสอบเข้า ใน 4 สาขาวิชา คือ
1. วิทยาศาสตร์
2. บริหารธุรกิจ
3. วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา
4. การจัดการบริการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แนวทางความร่วมมือ
ในการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการและพัฒนาด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. การพัฒนาบุคลากร
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อทาการสอนหลักสูตร IEPAU off Campus สาหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐาน รวมถึงการให้ทุนการศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป จำนวน 5 ทุนต่อปี
3. ด้านการสนับสนุนทางการวิจัย
4. ด้านการสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและแหล่งเรียนรู้ รวมถึงความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ อักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

แนวทางความร่วมมือ
1. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร
2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของบุคลากรร่วมกัน
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
4. การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลความรู้ด้านวิชาการ
5. การเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนานักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
6. จัดหาแหล่งฝึกประสบการณ์และพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แนวทางความร่วมมือ
1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ยินดีให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการและการศึกษาดูงาน และพัฒนานักเรียนด้านดาวเทียมกระป๋อง (CanSat)
2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ยินดีให้เป็นวิทยากรในด้านวิชาการและการศึกษาดูงาน และพัฒนาครูด้านดาวเทียมกระป๋อง (CanSat)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แนวทางความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนจะร่วมกันออกแบบปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรม พร้อมทั้งจัดการอบรมให้ความรู้แก่คุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ AC Fab Lab แบ่งออกเป็น
1. การออกแบบภาพสามมิติสาหรับ 3D Printer และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
2. การใช้เครื่องมือสนับสนุนการสร้างชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
3. การใช้เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
4. การสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ เครื่องกลึง และเครื่อง CNC และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
5. ส่งวิทยากรผู้ช่วยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน