ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558

ฐานข้อมูลภาพถ่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ปีการศึกษา 2558
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรวบรวมภาพถ่ายของโรงเรียน และให้บริการภาพถ่ายให้กับบุคลที่เกี่ยวข้อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาพถ่ายทั้งหมด จะเป็นประโยชน์ และเป็นประวัติศาสตร์ของโรงเรียนอัสสัมชัญตลอดไป


ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

ฐานข้อมูลภาพถ่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ปีการศึกษา 2559
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรวบรวมภาพถ่ายของโรงเรียน และให้บริการภาพถ่ายให้กับบุคลที่เกี่ยวข้อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาพถ่ายทั้งหมด จะเป็นประโยชน์ และเป็นประวัติศาสตร์ของโรงเรียนอัสสัมชัญตลอดไป


ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2560

ฐานข้อมูลภาพถ่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ปีการศึกษา 2560
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรวบรวมภาพถ่ายของโรงเรียน และให้บริการภาพถ่ายให้กับบุคลที่เกี่ยวข้อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาพถ่ายทั้งหมด จะเป็นประโยชน์ และเป็นประวัติศาสตร์ของโรงเรียนอัสสัมชัญตลอดไป


ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2561

ฐานข้อมูลภาพถ่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ปีการศึกษา 2561
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรวบรวมภาพถ่ายของโรงเรียน และให้บริการภาพถ่ายให้กับบุคลที่เกี่ยวข้อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาพถ่ายทั้งหมด จะเป็นประโยชน์ และเป็นประวัติศาสตร์ของโรงเรียนอัสสัมชัญตลอดไป


ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562

ฐานข้อมูลภาพถ่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ปีการศึกษา 2562
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรวบรวมภาพถ่ายของโรงเรียน และให้บริการภาพถ่ายให้กับบุคลที่เกี่ยวข้อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาพถ่ายทั้งหมด จะเป็นประโยชน์ และเป็นประวัติศาสตร์ของโรงเรียนอัสสัมชัญตลอดไป


ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2563

ฐานข้อมูลภาพถ่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ปีการศึกษา 2563
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรวบรวมภาพถ่ายของโรงเรียน และให้บริการภาพถ่ายให้กับบุคลที่เกี่ยวข้อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาพถ่ายทั้งหมด จะเป็นประโยชน์ และเป็นประวัติศาสตร์ของโรงเรียนอัสสัมชัญตลอดไป