เกณฑ์การพิจารณามอบรางวัลเรียนดี

รางวัลเกียรตินิยม (Certificate) แบ่งออกเป็น
- เกียรตินิยมอันดับ 1 มีผลการเรียนเฉลี่ย 4.00
- เกียรตินิยมอันดับ 2 มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.75 - 3.99
- เกียรตินิยมอันดับ 3 มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 - 3.74
ผู้ได้รับต้องไม่เคยติด “0” ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง และผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และมีความประพฤติดี

รางวัล Diploma
เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยม (Certificate) อันดับ 1 หรืออันดับ 2 หรืออันดับ 3 ติดต่อกัน 3 ปี ผู้ได้รับต้องไม่เคยติด 0 ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง และผ่านเกณฑ์การประเมินกิจรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และมีความประพฤติดี

รางวัลยอดเยี่ยมรายวิชา
เกณฑ์การตัดสิน คิดจากคะแนนรวมตลอดปีการศึกษา โดยพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกของระดับชั้นโดยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดรายวิชาที่พิจารณาให้รางวัล มีดังนี้
- ภาษาไทย เกณฑ์ขั้นต่ำ 90%
- สังคมศึกษา + ประวัติศาสตร์ เกณฑ์ขั้นต่ำ 90%
- คณิตศาสตร์ เกณฑ์ขั้นต่ำ 90%
- วิทยาศาสตร์ เกณฑ์ขั้นต่ำ 90%
- ภาษาอังกฤษ เกณฑ์ขั้นต่ำ 90%
- ภาษาจีน เกณฑ์ขั้นต่ำ 90%
- ภาษาฝรั่งเศส เกณฑ์ขั้นต่ำ 90%

รางวัลเกียรติบัตร
เคยเข้าแข่งขันด้านวิชาการต่าง ๆ ในนามของโรงเรียน เช่น การแข่งขันตอบปัญหา การส่งผลงานเข้าประกวด โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ และมีความประพฤติดี

รางวัลโล่เรียนดี
สำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6 เท่ากับ 4.00 (เกียรตินิยมอันดับ 1) ผู้ได้รับต้องไม่เคยติด 0 ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง และผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และมีความประพฤติดี