ทุนการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญมีนโยบายส่งเสริมนักเรียนที่มีความขยันหมั่นเพียรและมีผลการเรียนดี นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ นักเรียนที่มีความขยันหมั่นเพียร และมีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ทุนการศึกษาโครงการนักกีฬาของโรงเรียนอัสสัมชัญ

ทุนการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ ประกอบด้วย
1. ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักกีฬาของโรงเรียน 3 ประเภทกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล
(โครงการนักกีฬาทุนโรงเรียนอัสสัมชัญ)
2. ทุนการศึกษาด้านวิชาการประกอบด้วย
- ทุนการศึกษา : ประเภทความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ
(คลิกดูรายละเอียด)
- ทุนการศึกษา : ประเภทเรียนดีตามลำดับคะแนน
(สำหรับนักเรียน ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เพื่อเข้าเรียน ม.1)
(คลิกดูรายละเอียด)
- ทุนการศึกษา : ประเภทเรียนดีตามลำดับคะแนน
(สำหรับนักเรียน ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อเข้าเรียน ม.4)
(คลิกดูรายละเอียด)