ทุนการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญมีนโยบายส่งเสริมนักเรียนที่มีความขยันหมั่นเพียรและมีผลการเรียนดี นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ นักเรียนที่มีความขยันหมั่นเพียร และมีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ทุนการศึกษาโครงการนักกีฬาของโรงเรียนอัสสัมชัญ

ทุนการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ ประกอบด้วย
1. ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักกีฬาของโรงเรียน 3 ประเภทกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล

2. ทุนการศึกษาด้านวิชาการประกอบด้วย
- ทุนการศึกษาสำหรับแผนการเรียน Gifted
- ทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี
- ทุนการศึกษา ประเภทความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ
- ทุนการศึกษา ประเภทเรียนดีตามลำดับคะแนน
- ทุนการศึกษา ประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

3. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

4. ทุนลดหย่อนค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับนักเรียน

(คลิกดูรายละเอียดทุนการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ)