การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)

โรงเรียนได้กำหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียน โดยแบ่งการวัดและประเมินผลออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่ดี มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับสากล

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นการประเมินผลการเรียนรู้รายภาคเรียน โดยประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ
2. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
- เป็นการประเมิน ความสามารถของผู้เรียนในการอ่านหนังสือเอกสาร และสื่อต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แล้วนำมาคิด วิเคราะห์ และถ่ายทอดความคิดโดยการเขียนสรุป
- มีการประเมินภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- เป็นการประเมินลักษณะพฤติกรรมของผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยกำหนดการประเมินใน 9 ลักษณะ
4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
4.1. กิจกรรมแนะแนว
4.2. กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย
- กิจกรรมลูกเสือ (ระดับ ม.ต้น)
- กิจกรรมชมรม
- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ (ระดับ ม.ปลาย)
4.3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเป็น ผ / มผ

เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนและได้ระดับผลการเรียนทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 1
2. ต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนโดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 หรือ 1
3. ต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 หรือ 1
4. ต้องผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • คู่มือผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
  • หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ โทร 0-2630-7111 ถึง 20 ต่อ 425 ถึง 429