กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดไว้ นอกเหนือจากสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ โดยการข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ในกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเอง ตามความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริง
เป้าหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้รู้จัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ กระบวนการคิด ทักษะในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมและมีความสุข เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบในตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
โรงเรียนอัสสัมชัญ มีรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังต่อไปนี้
• กิจกรรมด้านอภิบาล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
• กิจกรรรมการอ่าน
• กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง
• กิจกรรมดนตรีและการแสดง
• กิจกรรมเชียร์และแปรอักษร
• กิจกรรมชมรม
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมลูกเสือ/กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้รู้จัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ กระบวนการคิด ทักษะในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมและมีความสุขผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ โดยการข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข