ขอต้อนรับทุกท่านสู่แหล่งรวบรวมข่าวสารของโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนด้วยดี เสมอมา และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยความอบอุ่นตลอดไป

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญ
E-mail Address: sopon_sa@assumption.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2630-7111-25 ต่อ 514