Founded 1885
   
ASSUMPTION
COLLEGE
"Labor Omnia Vincit"
  HOME ABOUT US ACADEMICS ADMISSIONS CONTACT US SWIS EMAIL  
 
 
   

หน้าแรก >> สื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
[ อัสสัมชัญสาส์น | จดหมายข่าว | คู่มือนักเรียน | รายงานประจำปี | งานวิจัยในชั้นเรียน |แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ | สารสนเทศโรงเรียน ]
รายงานประจำปี
 
<< ฉบับย้อนหลัง  
     
ปีการศึกษา : 2554
ภาพปก : การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเด็กนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
ในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนอัสสัมชัญ สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มพูลทักษะในทุกมิติ
ให้กับเด็กนักเรียนของเรา
 
   
     
ปีการศึกษา : 2553
ภาพปก : ภราดา René Delorme อัคราธิการคณะเซนต์คาเบรียล
และภราดา Jose Thotiyil รองอัคราธิการฯ จากกรุงโรม
ประเทศอิตาลี เข้าเยี่ยมชมโครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2
โดยปลูกต้นกระพี้จั่นและต้นแคแสด บริเวรหน้าอาคารบริหาร
The Trinity Building เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาศเดินทางมาเยือน
ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล แขวงประเทศไทย
 
 
             
ASSUMPTION   COLLEGE