Founded 1885
   
ASSUMPTION
COLLEGE
"Labor Omnia Vincit"
  HOME ABOUT US ACADEMICS ADMISSIONS CONTACT US SWIS EMAIL  
 
 
   

หน้าแรก >> สื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
[ อัสสัมชัญสาส์น | จดหมายข่าว | คู่มือนักเรียน | รายงานประจำปี | งานวิจัยในชั้นเรียน | แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ | สารสนเทศโรงเรียน ]
อัสสัมชัญสาส์น
ที่มาของอัสสัมชัญสาส์น

อัสสัมชัญสาส์น ถือกำเนิด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมไทย ในสมัยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (หลุยส์ ชาแนล) ดำรงตำแหน่งอธิการ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรม ตลอดจนความรู้ด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับสยามประเทศของเรา เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนี้ และเพื่อนนักเรียนทั่ว ๆ ไป ได้สนใจ ซาบซึ้งและเห็นคุณค่าในมรดก ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้พากเพียรสร้างสมไว้ ส่งเสริมการเรียนและการอ่านหนังสือไทย โดยเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงความรู้และความสามารถในด้านการประพันธ์ เป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับครู

(ที่มา : วารสารอัสสัมชัญสาส์น ฉบับที่ 1 ปีที่ 1, 10 พฤศจิกายน 2512)
 
             
<< ฉบับย้อนหลัง   ศตวรรษที่ 2 ปีที่ 33
     
 
 
ฉบับที่ : 154
ฉบับเดือน : พฤษภาคม 2560 - ตุลาคม 2560
ภาพปก : Thailand 4.0 หรือประเทศไทย 4.0
เป็นวิสัยทัศนเชิงนโยบายที่เปลี่ยน
เศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
[ PDF | FLASH ]
 
 
             
ASSUMPTION   COLLEGE