Founded 1885
   
ASSUMPTION
COLLEGE
"Labor Omnia Vincit"
  HOME ABOUT US ACADEMICS ADMISSIONS CONTACT US SWIS EMAIL  
 
 
   

หน้าแรก >> สื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
[ อัสสัมชัญสาส์น | จดหมายข่าว | คู่มือนักเรียน | รายงานประจำปี |งานวิจัยในชั้นเรียน |แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ | สารสนเทศโรงเรียน ]
จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ
           
<< ฉบับปีที่ 22   ปีที่ 23   ปีที่ 23
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563
     
 
[ PDF | FLASH ]
 
ฉบับเดือน : เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
ภาพปก : พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีประดับเข็มนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP-M.4 ประจำปีการศึกษา 2563
เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงวิทยฐานะของการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ส่งเสริมให้นักเรียนรักสถาบัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ
และเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้นักเรียนกระทำการใด ๆ อันเป็นที่เสื่อมเสีย
เกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์
ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษา
ภราดากุลชาติ จันทะโชโต รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ/
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มาสเตอร์ดารธาน รอดแก้ว หัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
และ EP-M.4 เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6
อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
[ PDF | FLASH ]
 
ฉบับเดือน : เดือนสิงหาคม - กันยายน
ภาพปก : พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี ครั้งที่ 65
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 134 และ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา EP-M.6 รุ่นที่ 13
ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร
และรางวัลเรียนดี ครั้งที่ 65 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 134
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา EP-M.6 รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย
คณะภราดา ผู้แทนสมาคมอัสสัมชัญ ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธี ณ หอประชุม Louis Marie Grand Hall
ชั้น 6 อาคาร Saint Louis Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
             
      ปีที่ 23    
      พ.ศ. 2563    
     
[ PDF | FLASH ]
 
ฉบับเดือน : ตุลาคม - พฤศจิกายน
ภาพปก : อัสสัมชัญคว้าแชมป์ 9 รายการ การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพ
เยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์  Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020

โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพ
เยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 Thailand Robot & Robotic
Olympiad 2020 ณ โรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จัดการแข่งขัน
ภายใต้การประสานงานของโรงเรียนหนองบัว ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย
เอ็มรีพลับบริค ซัพพลาย และภาคีเครือข่ายด้านหุ่นยนต์ เป็นการจัดแข่งขัน
หุ่นยนต์อัตโนมัติและหุ่นยนต์บังคับมือ โดยอิงกติกาสากลของการแข่งขัน
International Robotic Olympiad และ International
Robot Olympiad มีโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 169 โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 3000 กว่าคน
             
 
             
ASSUMPTION   COLLEGE