Founded 1885
   
ASSUMPTION
COLLEGE
"Labor Omnia Vincit"
  HOME ABOUT US ACADEMICS ADMISSIONS CONTACT US SWIS EMAIL  
 
 
   
หน้าแรก >> ประกาศจากโรงเรียน
 
 
  ประกาศจากโรงเรียน  
 
ปีการศึกษา 2561
 
ประกาศที่ 20/2561   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 19/2561   เรื่อง   รายชื่อครูที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมพัฒนาภาษาอังกฤษ
 
ประกาศที่ 18/2561   เรื่อง   รายชื่อคณะครูเดินทางไปต่างประเทศ ระหว่างภาคเรียนฤดูร้อน
 
ประกาศที่ 17/2561   เรื่อง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2561
 
ประกาศที่ 16/2561   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 15/2561   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 14/2561   เรื่อง   รับสมัครครูเข้าร่วมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูที่สอนตำรากลางมูลนิธิฯ ณ ศูนย์ภาษา Bell ประเทศอังกฤษ
 
ประกาศที่ 13/2561   เรื่อง   รับสมัครครูเข้าร่วมพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์
 
ประกาศที่ 12/2561   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 11/2561   เรื่อง   แนวปฏิบัติในการจัดสรรรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันด้านวิชาการ
 
ประกาศที่ 10/2561   เรื่อง   ยกเลิกประกาศที่ 6/2561
 
ประกาศที่ 9/2561   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 8/2561   เรื่อง   เกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ประเภทความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ระดับนานาชาติ และโควตาการเข้าเรียน หลักสูตร Gifted และ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2562
 
ประกาศที่ 7/2561   เรื่อง   เกณฑ์การมอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดี และโควตาเข้าเรียนหลักสูตร Gifted และ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2562
 
ประกาศที่ 6/2561   เรื่อง   แนวปฏิบัติในการจัดสรรรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันด้านวิชาการ
 
ประกาศที่ 5/2561   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 4/2561   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 3/2561   เรื่อง   การแต่งกายครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
 
ประกาศที่ 1/2561   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
 
ปีการศึกษา 2560
 
ประกาศที่ 31/2560   เรื่อง   รายชื่อคณะครูเดินทางไปต่างประเทศ ระหว่างภาคเรียนฤดูร้อน
 
ประกาศที่ 30/2560   เรื่อง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560
 
ประกาศที่ 29/2560   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 28/2560   เรื่อง   ข้อปฏิบัติการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายโรงเรียนอัสสัมชัญ ว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายโรงเรียนอัสสัมชัญ
 
ประกาศที่ 27/2560   เรื่อง   โควตาการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561
 
ประกาศที่ 26/2560   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 25/2560   เรื่อง   การทำงานวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2/2560
 
ประกาศที่ 24/2560   เรื่อง   รายชื่อครูที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมพัฒนาภาษาอังกฤษ
 
ประกาศที่ 23/2560   เรื่อง   เกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ประเภทสร้างชื่อเสียงให้กบโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
 
ประกาศที่ 22/2560   เรื่อง   เกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี
 
ประกาศที่ 21/2560   เรื่อง   ขอเชิญประชุมวาระพิเศษ
 
ประกาศที่ 20/2560   เรื่อง   รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ที่ได้รับทุนการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 
ประกาศที่ 19/2560   เรื่อง   เกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการระดับนานาชาติ และโควตาเข้าเรียนหลักสูตร Gifted และ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 
ประกาศที่ 18/2560   เรื่อง   เกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี และโควตาเข้าเรียนหลักสูตร Gifted และ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 
ประกาศที่ 17/2560   เรื่อง   ขอเลื่อนการประชุม
 
ประกาศที่ 16/2560   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 15/2560   เรื่อง   อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
 
ประกาศที่ 14/2560   เรื่อง   รับสมัครครูเข้าร่วมพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร
 
ประกาศที่ 13/2560   เรื่อง   รับสมัครครูเข้าร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ ประเทศภูฏาน
 
ประกาศที่ 10/2560   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 9/2560   เรื่อง   แนวปฏิบัติการจัดครูสอนแทนกรณีครูขาด/ลากิจ/ลาป่วย
 
ประกาศที่ 8/2560   เรื่อง   แนวปฏิบัติการชำระเงินและการส่งคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
 
ประกาศที่ 7/2560   เรื่อง   ชื่อคณะภราดา ผู้ร่วมบริหาร และครูเดินทางไปต่างประเทศ
 
ประกาศที่ 6/2560   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 5/2560   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 3/2560   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 2/2560   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 1/2560   เรื่อง   แนวปฏิบัติการชำระค่าโครงการภาษาอังกฤษ (BELL และ ENS) และโครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (Gifted) ของบุตรครู โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ปีการศึกษา 2560
 
 
ปีการศึกษา 2559
 
ประกาศที่ 26/2559   เรื่อง   ประกาศที่ 26/2559 เรื่อง รายชื่อครูที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมพัฒนาภาษาอังกฤษ
 
ประกาศที่ 25/2559   เรื่อง   ประกาศที่ 25/2559 เรื่อง ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 24/2559   เรื่อง   ประกาศที่ 24/2559 เรื่อง วันทำงาน วันหยุด และวันลา
 
ประกาศที่ 23/2559   เรื่อง   ประกาศที่ 23/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่
 
ประกาศที่ 22/2559   เรื่อง   ประกาศที่ 22/2559 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2559
 
ประกาศที่ 21/2559   เรื่อง   ประกาศที่ 21/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นขั้นเงินเดือนบุคลากร ปีการศึกษา 2559 - 2561
 
ประกาศที่ 20/2559   เรื่อง   ประกาศที่ 20/2559 เรื่อง การจ่ายเงินโบนัสให้กับครููและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560 -2561
 
ประกาศที่ 17/2559   เรื่อง   รายชื่อภราดา และคณะครููเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์
 
ประกาศที่ 16/2559   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 15/2559   เรื่อง   การจ่ายเงินโบนัสให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2559 ตามประกาศมูลนิธิฯ ที่ 5/2552
 
ประกาศที่ 14/2559   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 13/2559   เรื่อง   รับสมัครครูเข้าร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ ประเทศภูฏาน
 
ประกาศที่ 12/2559   เรื่อง   รับสมัครครูเข้าร่วมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูที่สอนตำรากลางมูลนิธิฯ ณ ศูนย์ภาษา Bell ประเทศอังกฤษ
 
ประกาศที่ 10/2559   เรื่อง   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
 
ประกาศที่ 9/2559   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 8/2559   เรื่อง   แนวปฏิบัติในการส่งเสริมนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน
 
ประกาศที่ 5/2559   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 3/2559   เรื่อง   การแต่งกายครููและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559
 
ประกาศที่ 2/2559   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 1/2559   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
 
ปีการศึกษา 2558
 
ประกาศที่ 10/2558   เรื่อง   การจ่ายเงินโบนัสให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558 ตามประกาศมูลนิธิฯ ที่ 5/2552
 
ประกาศที่ 9/2558   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 8/2558   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 7/2558   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 6/2558   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 5/2558   เรื่อง   รายชื่อคณะผู้บริหาร และครูเดินทางไปต่างประเทศ
 
ประกาศที่ 4/2558   เรื่อง   การแต่งกายครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558
 
ประกาศที่ 3/2558   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 1/2558   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
 
ปีการศึกษา 2557
 
ประกาศที่ 20/2557   เรื่อง   การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2557
 
ประกาศที่ 19/2557   เรื่อง   รายชื่อภราดา คณะครูเดินทางไปต่างประเทศ ระหว่างภาคเรียนฤดูร้อน
 
ประกาศที่ 18/2557   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 17/2557   เรื่อง   การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปีการศึกษา 2557
 
ประกาศที่ 16/2557   เรื่อง   หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นขั้นเงินเดือนบุคลากร ปีการศึกษา 2557
 
ประกาศที่ 15/2557   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 14/2557   เรื่อง   การเพิ่มเติมรายวิชาหน้าที่พลเมืองลงในหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามคำสั่งที่ ศธ 04010/ว779
 
ประกาศที่ 13/2557   เรื่อง   การจ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงานประจำปี พ.ศ. 2557
 
ประกาศที่ 12/2557   เรื่อง   การจ่ายเงินโบนัสให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557 ตามประกาศมูลนิธิฯ ที่ 5/2552 ข้อ 10. แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาในการให้โบนัส หรือเงินเดือนเดือนที่ 13
 
ประกาศที่ 11/2557   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 9/2557   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 8/2557   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 7/2557   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
 
ปีการศึกษา 2556
 
ประกาศที่ 28/2556   เรื่อง   การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2556
 
ประกาศที่ 27/2556   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 26/2556   เรื่อง   การรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียน
 
ประกาศที่ 23/2556   เรื่อง   แก้ไขและเพิ่มเติมระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พ.ศ.2553
 
ประกาศที่ 22/2556   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
 
ประกาศที่ 21/2556   เรื่อง   แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปีการศึกษา 2556
 
ประกาศที่ 20/2556   เรื่อง   หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นขั้นเงินเดือนบุคลากร ปีการศึกษา 2556
 
ประกาศที่ 18/2556   เรื่อง   จ่ายเงินโบนัสให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2556 ตามประกาศมูลนิธิฯ ที่ 5/2552 ข้อ 10. แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาในการให้โบนัส หรือเงินเดือนเดือนที่ 13
 
ประกาศที่ 17/2556   เรื่อง   การจัดเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศที่ 16/2556   เรื่อง   ข้อพึงทราบและถือปฏิบัติ
ประกาศที่ 15/2556   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
ประกาศที่ 14/2556   เรื่อง   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ (เพิ่มเติม)
ประกาศที่ 13/2556   เรื่อง   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์
ประกาศที่ 12/2556   เรื่อง   แนวปฏิบัติด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ประกาศที่ 11/2556   เรื่อง   นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
ประกาศที่ 10/2556   เรื่อง   แนวปฏิบัติการชำระค่าโครงการภาษาอังกฤษ (BELL และ ENS) และโครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (Gifted) ของบุตรครูโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ปีการศึกษา 2556
ประกาศที่ 9/2556   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
ประกาศที่ 8/2556   เรื่อง   แนวปฏิบัติในการส่งเสริมนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน
ประกาศที่ 6/2556   เรื่อง   การจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ
ประกาศที่ 5/2556   เรื่อง   การขึ้นขั้นเงินเดือน ประจำปีการศึกษา 2555
ประกาศที่ 4/2556   เรื่อง   ขอเชิญประชุม
ประกาศที่ 1/2556   เรื่อง   กำหนดการประชุมครูประจำเดือน
 
 
 
             
ASSUMPTION   COLLEGE