Founded 1885
   
ASSUMPTION
COLLEGE
"Labor Omnia Vincit"
  HOME ABOUT US ACADEMICS ADMISSIONS CONTACT US SWIS EMAIL  
 
 
   
หน้าแรก >> การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
 
 
  ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4  
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีแผนการเรียน ดังนี้
 
1. แผนการเรียน Gifted (Advanced Science&Mathematics Program) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.
   1. จำนวน 1 ห้องเรียน
   2. รายวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่าง
           คณิตศาสตร์สากล จำนวน 2 ชม./สัปดาห์ คณิตศาสตรขั้นสูง จำนวน 4 ชม./สัปดาห์
           วิทยาศาสตร์สากล จำนวน 2 ชม./สัปดาห์ วิทยาศาสตร์ขั้นสูง จำนวน 4 ชม./สัปดาห์
           สังคมสากล จำนวน 1 ชม./สัปดาห์ ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (ENS) จำนวน 2 ชม./สัปดาห์
           ภาษาจีน จำนวน 1 ชม./สัปดาห์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
      รายละเอียดของแผนการเรียน
 
2. แผนการเรียน Science and Mathematics Program (ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
  
   1. จำนวน 1 ห้องเรียน
   2. รายวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่าง
            คณิตศาสตร์สากล จำนวน 2 ชม./สัปดาห์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม จำนวน 1 ชม./สัปดาห์
            วิทยาศาสตร์สากล จำนวน 2 ชม./สัปดาห วิทยาศาสตร์ขั้นสูง จำนวน 4 ชม./สัปดาห์
            คอมพิวเตอร์  จำนวน 1 ชม./สัปดาห์ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม จำนวน 2 ชม./สัปดาห์
            สังคมสากล จำนวน 1 ชม./สัปดาห์ ภาษาจีน  จำนวน 1 ชม./สัปดาห์
            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   3. การสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR (CEFR : Common European Framework of References)
            การสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดความสามารถทางภาษาที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนที่ต้องการเรียนหรือทำงาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร
      รายละเอียดของแผนการเรียน
 
3. แผนการเรียน BELL English Program (ห้องเรียนเน้นภาษาอังกฤษ BELL)
  
   1. จำนวน 3 ห้องเรียน
   2. รายวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่าง
            คณิตศาสตร์สากล จำนวน 2 ชม./สัปดาห์ วิทยาศาสตร์สากล จำนวน 2 ชม./สัปดาห์
            สังคมสากล จำนวน 1 ชม./สัปดาห์ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม จำนวน 5 ชม./สัปดาห์
           ภาษาจีน  จำนวน 1 ชม./สัปดาห์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   3. การสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR (CEFR : Common European Framework of References)
            การสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดความสามารถทางภาษาที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนที่ต้องการเรียนหรือทำงาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร
      รายละเอียดของแผนการเรียน
 
4. แผนการเรียน Chinese and English Program (ห้องเรียนเน้นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ตามแนวทางตำรากลางมูลนิธิฯ และ
   HSK : Hanyu Shuiping Kaoshi)
   1. จำนวน 1 ห้องเรียน ๆ ละ 45 คน
   2. รายวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่าง
            คณิตศาสตร์สากล จำนวน 2 ชม./สัปดาห์ วิทยาศาสตร์สากล จำนวน 2 ชม./สัปดาห์
            คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชม./สัปดาห์ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม จำนวน 2 ชม./สัปดาห์
            สังคมสากล จำนวน 1 ชม./สัปดาห์ ภาษาจีน  จำนวน 3 ชม./สัปดาห์
            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   3. การสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR (CEFR : Common European Framework of References)
            การสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดความสามารถทางภาษาที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนที่ต้องการเรียนหรือทำงาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร
      รายละเอียดของแผนการเรียน
 
5. แผนการเรียน Digital and Technology (ห้องเรียนเน้นดิจิทัลและเทคโนโลยี ตามแนวทาง STEAM Education)
   ตามแนวทาง STEAM Education
   1. จำนวน 1 ห้องเรียน ๆ ละ 45 คน
   2. รายวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่าง
            คณิตศาสตร์สากล จำนวน 2 ชม./สัปดาห์ วิทยาศาสตร์สากล จำนวน 2 ชม./สัปดาห์
            คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชม./สัปดาห์ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม จำนวน 2 ชม./สัปดาห์
            สังคมสากล จำนวน 1 ชม./สัปดาห์ ภาษาจีน  จำนวน 1 ชม./สัปดาห์
            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   3. การสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR (CEFR : Common European Framework of References)
            การสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดความสามารถทางภาษาที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนที่ต้องการเรียนหรือทำงาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร
      รายละเอียดของแผนการเรียน
 
6. แผนการเรียน English Program (ห้องเรียนเน้นภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ตามแนวทาง British Integration Curriculum)
   ตามแนวทาง British Integration Curriculum
   1. จำนวน 3 ห้องเรียน ๆ ละ 25 คน
   2. รายวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่าง
            สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม เรียนกับครูเจ้าของภาษา ยกเว้น วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และศิลปะ
            Digital & Technology    จำนวน 3 ชม./สัปดาห์
            ภาษาอังกฤษ    จำนวน 3 ชม./สัปดาห์
            ภาษาจีน            จำนวน 1 ชม./สัปดาห์
      รายละเอียดของแผนการเรียน
 
   
    กำหนดการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
   
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีแผนการเรียน ดังนี้
 
1. แผนการเรียนวิทย์ - วิทยาศาสตร์ อสช.(Science - AC Science)
         มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อ
   ในระดับมหาวิทยาลัย
       รายละเอียดของแผนการเรียน
 
2. แผนการเรียนวิทย์ - วิศวกรรมศาสตร์ (Science - Engineering)
         มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการออกแบบเชิงวิศวกรรม ผ่านกิจกรรจเสริมหลักสูตรในห้องปฏิบัติการวิศวกรรม AC Fab
   Lab และฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
      รายละเอียดของแผนการเรียน
 
3. แผนการเรียนวิทย์ - วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Science - Health Science)
         มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพผ่านกิจกรรมหลักสูตร ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
   ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การจัดทำโครงงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 
      รายละเอียดของแผนการเรียน
 
4. แผนการเรียนวิทย์ - ดิจิทัลและเทคโนโลยี (Science - Digital & Technology)
         มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในสร้างนวัตกรรม/ชิ้นงาน โดยใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
   ในห้องปฏิบัติการวิศวกรรม AC Fab Lab รวมทั้งการจัดทำโครงงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อในระดับ
   มหาวิทยาลัย
 
      รายละเอียดของแผนการเรียน
 
5. แผนการเรียนคณิต - บริหารธุรกิจ (Math - Business Administration)
         มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการ Startup โดยจัดรายวิชาเพิ่มเติม การจัดทำโครงงาน และ
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 
      รายละเอียดของแผนการเรียน
 
6. แผนการเรียนศิลป์ - อาร์ตแอนด์ดีไซน์ (Arts - Art and Design)
         มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการสร้างนวัตกรรม/ชิ้นงาน โดยใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
   ในห้องปฏิบัติการวิศวกรรม AC Fab Lab รวมทั้งมีการจัดรายวิชาเพิ่มเติม การจัดทำโครงงาน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   ที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
 
      รายละเอียดของแผนการเรียน
 
7. แผนการเรียนศิลป์ภาษา - ฝรั่งเศส (Arts - French)
         มุ่งพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาฝรั่งเศส และส่งเสริมให้นักเรียนสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส (DELF) เพื่อเป็นการแสดงถึง
   พัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน โดยจัดให้มีรายวิชาเพิ่มเติม การจัดทำโครงงาน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สอดคล้องกับการศึกษา
   ต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
 
      รายละเอียดของแผนการเรียน
 
8. แผนการเรียนศิลป์ภาษา - จีน (Arts - Chinese)
         มุ่งพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน และส่งเสริมให้นักเรียนสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) เพื่อเป็นการแสดงถึงพัฒนาการ
   ทางภาษาของผู้เรียน โดยจัดให้มีรายวิชาเพิ่มเติม การจัดทำโครงงาน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อ
   ที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
 
      รายละเอียดของแผนการเรียน
 
9. แผนการเรียนศิลป์ภาษา - ญี่ปุ่น (Arts - Japanese)
          มุ่งพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และส่งเสริมให้นักเรียนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ทุกปีการศึกษา
   เพื่อเป็นการแสดงถึงพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน โดยจัดให้มีรายวิชาเพิ่มเติม การจัดทําโครงงาน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   ที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในสาขาต่อไปนี้
 
      รายละเอียดของแผนการเรียน
 
10. แผนการเรียนศิลป์กีฬา (Arts - Sports)
         มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยจัดให้มีรายวิชาเพิ่มเติม การจัดทำโครงงาน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   ที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 
      รายละเอียดของแผนการเรียน
 
11. แผนการเรียนศิลป์ - ศิลปะการแสดง (Arts - Performing Arts)
         มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านนิเทศศาสตร์ ทั้งการทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลงานเพื่อใช้ประกอบ
   ในแฟ้มสะสมงาน โดยจัดให้มีรายวิชาเพิ่มเติม การจัดทำโครงงาน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อในระดับ
   มหาวิทยาลัย
 
      รายละเอียดของแผนการเรียน
 
12. โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) Science - Enginerring
         The intention is to prepare students for further study in the Faculty of Engineering and other faculties in international university departments,
   both in Thailand and abroad. The primary focus, therefore, will be teaching and learning to an international standard,delivered by expert native
   speakers where the medium of instruction is English. Students will acquire knowledge and use of the language for communication and
   academic purposes, which will form the foundation for higher study. (The IELTS test scores will be available to students for submission as part
   of their application to the university of their choice.)
 
      รายละเอียดของแผนการเรียน
 
13. โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) Science - Health Science.
         The focal point will be teaching and learning to an international standard, delivered by expert native speakers where the medium of
   instruction is English to prepare students for further study in medicine, dentistry, pharmacy and other related fields, in international sectors.
   Students will be able to communicate effectively in English, to gain competent literacy in academic writing, which will be necessary for the BMAT
   (Bio-Medical Admission Test) and the IELTS test will also be available to students for submission as part of their application to the university
   of their choice.
 
      รายละเอียดของแผนการเรียน
 
14. โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) Math - Business Administration.
         The focus will be teaching and learning to an international standard, delivered by expert native speakers where the medium of instruction
   is English. To prepare students with foundation knowledge in business management, investment, and English communication skills, which can be
   used in the Faculty of Business Administration of all universities both locally and abroad. (The IELTS test scores will be available to students
   for submission as part of their application to the university of their choice.)
 
      รายละเอียดของแผนการเรียน
 
   
    กำหนดการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
   
 
เอกสารการรับสมัคร
  ** สำหรับนักเรียนอัสสัมชัญ เปลี่ยนแผนการเรียน / ไม่ถึงเกณฑ์เข้าศึกษาต่อ) วันสมัครมาเฉพาะนักเรียน
   1. ใบสมัครที่พิมพ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ พร้อมทั้งติดรูปถ่ายของผู้สมัครตรงช่องรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
        (รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงไม่เกิน 6 เดือน)
    2. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่เกิน 6 เดือน) เพื่อติดบัตรสอบ
    3. หลักฐานการศึกษา (สำเนาใบแจ้งผลการเรียน 5 ภาคเรียน ที่ฝ่ายวิชาการแจกให้เท่านั้น)
    4. หลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อระดับ ชั้น ม.4 / EP-M.4 (สำเนาใบเสร็จรับเงิน) กรณีนักเรียนเปลี่ยนแผนการเรียน
 
  *** สำหรับนักเรียนภายนอก วันสมัครนักเรียนมาพร้อมผู้ปกครอง และให้นำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มาด้วย
   1. ใบสมัครที่พิมพ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ พร้อมทั้งติดรูปถ่ายของผู้สมัครตรงช่องรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
        (รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงไม่เกิน 6 เดือน)
    2. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่เกิน 6 เดือน) เพื่อติดบัตรสอบ
    3. หลักฐานการศึกษา (ฉบับจริง) สมุดรายงานผลการเรียน (ปพ.6) หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
        กรณีผู้สมัครจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากต่างประเทศ ให้ใช้เทียบวุฒิการศึกษาที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการไทย มาประกอบการสมัครด้วย
    4. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
    5. สูติบัตรของผู้สมัคร (ฉบับจริง) กรณีเกิดต่างประเทศ ให้มีฉบับแปลเป็นภาษาไทยแนบมาด้วย
    6. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อ - สกุล บิดา มารดา และผู้สมัคร (ฉบับจริง)
        กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา - มารดา ให้นำทะเบียนบ้านที่มีชื่อ - สกุล ผู้ปกครอง (ฉบับจริง)
    7. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุลของบิดา มารดา และผู้สมัคร (ถ้ามี)
    8. สำเนาใบรับศีลล้างบาป (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคาทอลิก)
 
สอบถามรายละเอียด
    โทรศัพท์ : 0-2630-7111-25 ต่อ 422,423 หรือติดตามข่าวสารการรับสมัครนักเรียนได้ที่งานรับสมัครนักเรียน สำนักผู้อำนวยการ และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
 
 
 
 
 
             
ASSUMPTION   COLLEGE