Founded 1885
   
ASSUMPTION
COLLEGE
"Labor Omnia Vincit"
  HOME ABOUT US ACADEMICS ADMISSIONS CONTACT US SWIS EMAIL  
 
 
   
หน้าแรก >> ด้านวิชาการ
           
  หน่วยงานทางการศึกษา
(Departments of Education)
 
 หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
 (Government and Private Sectors)
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย
สมศ. - สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 
  อัตลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญ  

ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม

  เอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญ  

ผู้นำที่ดี สู่สังคม

  วิสัยทัศน์ (Vision)  

โรงเรียนอัสสัมชัญมีมาตรฐานสากล  ตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอร์ต  นักเรียนมีคุณธรรม เป็นผู้นำที่ดีสู่สังคม  และมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ

  การจัดหลักสูตร (Curriculum Organization)  

แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
      โรงเรียนอัสสัมชัญได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจให้ไปถึงขีดสูงสุด รวมทั้งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 นอกจากนี้โรงเรียนอัสสัมชัญกำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีแผนการเรียนให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจ ดังนี้

หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีแผนการเรียน 5 แผน ได้แก่
       1.แผนการเรียน Gifted (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร) ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน.)
       2.แผนการเรียน แผนการเรียน Science and Mathematics Program (ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
       3.แผนการเรียน Bell English Program (ห้องเรียนเน้นภาษาอังกฤษ BELL Education Trust, UK)
       4.แผนการเรียน English Chinese Program(ห้องเรียนเน้นภาษาอังกฤษและภาษาจีน)
       5.แผนการเรียน Digital and Technology (ห้องเรียนเน้นดิจิทัลและเทคโนโลยี)
      

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีแผนการเรียน 11 แผน ได้แก่
       1. แผนการเรียนวิทย์ - วิทยาศาสตร์ อสช.(Science - AC Science)
       2. แผนการเรียนวิทย์ - วิศวกรรมศาสตร์ (Science - Enginerring)
       3. แผนการเรียนวิทย์ - วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Science - Health Science
       4. แผนการเรียนวิทย์ - ดิจิทัลและเทคโนโลยี (Digital & Technology)
       5. แผนการเรียนคณิต - บริหารธุรกิจ (Math - Business Administration)
       6. แผนการเรียนศิลป์ - อาร์ตแอนด์ดีไซน์ (Arts - Art and Design)
       7. แผนการเรียนศิลป์ภาษา - ภาษาฝรั่งเศส (Arts - French)
       8. แผนการเรียนศิลป์ภาษา - จีน (Arts - Chinese)
       9. แผนการเรียนศิลป์ภาษา - ญี่ปุ่น (Arts - Japanese)
       10. แผนการเรียน ศิลป์กีฬา (Arts - Sports)
       11. แผนการเรียนศิลป์ - ศิลปะการแสดง (Arts - Performing Arts)

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  


      • เป็นกิจกรรมที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ นอกเหนือจากสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ และความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


      •  กิจกรรมแนะแนว
      •  กิจกรรมชมรม
      •  กิจกรรมลูกเสือ
      •  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
      •  กิจกรรมแนะแนว
      •  กิจกรรมชมรม
      •  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / ผู้บำเพ็ญประโยชน์
      •  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

      •  นอกเหนือจากกิจกรรมที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดแล้ว โรงเรียนอัสสัมชัญยังจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะ ความสามารถ การมีจิตสาธารณะ และความเป็นหนึ่งเดียวของอัสสัมชัญ อาทิ กิจกรรมเชียร์และแปรอักษร กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมทางดนตรีและการแสดง เป็นต้น


  หลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program : EP)  


      • โปรแกรมภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับทักษะความรู้ทางวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญเปิดหลักสูตร English Program : EP ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 การจัดการเรียนสอนยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรียนเรียนเป็นภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพ สุขศึกษา และพลศึกษา ทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ในแต่ละห้องเรียน มีนักเรียนไม่เกิน 25 คน หนังสือเรียนนำเข้าจากต่างประเทศ โดยคัดเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน เมื่อจบหลักสูตรนักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย และจะได้รับการสร้างพื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ระดับนานาชาติ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีแผนการเรียน 1 แผน ได้แก่
      1.แผนการเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Program


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีแผนการเรียน 3 แผน ได้แก่
       1. แผนการเรียน Science Engineering
       2. แผนการเรียน Science Health Science
       3. แผนการเรียน Math - Business Administration

 

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
: แผนการเรียน Gifted  (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.)

      • ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนเหล่านี้ อีกทั้งส่งเสริมนักเรียนให้มีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล พร้อมเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ โดยมีแนวทางการจัดการเรียนการสอน ดังนี้


การจัดการเรียนการสอน
      1. ปรับโครงสร้างหลักสูตรเป็นลักษณะเฉพาะ โดยการเพิ่มเวลาเรียนและเพิ่มคาบเรียน เพื่อเน้นพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเน้นพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
      2. เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
      3. จัดครูผู้สอนโดยเน้นครูที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
      4. พัฒนาแบบเรียน เอกสารประกอบการเรียนที่เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
      5. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายทักษะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
: แผนการเรียนวิทย์ – วิทยาศาสตร์ อสช.


      • แผนการเรียนวิทย์ – วิทยาศาสตร์ อสช. จัดขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่มีความสามารถพิเศษได้พัฒนาศักยภาพของตนให้เต็มตามความสามารถ โดยนักเรียนที่เรียนในโครงการนี้จะได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้

      1. ปรับเนื้อหาวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในรายวิชาเพิ่มเติมให้มีความเข้มข้นของเนื้อหามากขึ้น      
      2. จัดให้นักเรียนได้ทำโครงงานวิจัย
      3. เพิ่มพูนประสบการณ์จากวิทยากรภายนอกและกิจกรรมจิตสาธารณะที่จัดเพิ่มเฉพาะนักเรียนในแผนการเรียนวิทย์ – วิทยาศาสตร์ อสช.


  การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  


      • โรงเรียนอัสสัมชัญจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ตามมติจากการสัมมนาร่วมกันของคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ในปีการศึกษา 2551 ที่มีการดำเนินการพัฒนาตำรากลางภาษาอังกฤษใน 3 รายวิชา คือภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และเริ่มใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา


      •ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  โดยฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ดำเนินการพัฒนาตำรา ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Orient BlackSwan ประเทศอินเดีย ในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์   วิชาสังคมศึกษา   และวิชาภาษาอังกฤษ

  ทุนการศึกษา (Scholarships)  

ทุนการศึกษาของโรงเรียน
      •โรงเรียนอัสสัมชัญมีนโยบาย ส่งเสริมนักเรียนที่มีความขยันหมั่นเพียรมีผลการเรียนดี  มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลงานตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด  ดังนี้

1.ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ตามประกาศที่ 11/2562
          คือ ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ผลการเรียนทั้งปี 4.00 มีความประพฤติดี และเรียนต่อเนื่องที่โรงเรียนอัสสัมชัญ
2.ทุนการศึกษาประเภทเรียนนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ตามประกาศที่ 12/2562
          คือ ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลงานทางด้านวิชาการ ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านกีฬา  ในระดับชาติ และนานาชาติ เช่น การมีผลการสอบสูงสุดในการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ
(O-NET) การผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการในสาขาต่างๆ การได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ เป็นต้น
         นอกจากนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญได้ให้ทุนการศึกษาเรียนฟรีสำหรับนักกีฬาของโรงเรียน ประเภทฟุตบอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล
  แหล่งข้อมูลทางวิชาการ
(Academic Resources)
 
 Programs and Centers
   • EP (English Program)
   • ENS (English Native Speaker)
   • BELL
   • IELTS/TOEFL Exam Center
     
      - About the Test
      - Take the TOEFL® iBT Tour
 Academic Support
   • การแนะแนวและการให้คำปรึกษา (Guidance and Counseling)
   • โครงการกัลยาณมิตร
 Online Services
Inside:
Photo Gallery
Video Clips
WWW3 - Web Based Learning
Knowledge of Saint Gabriel's Foundation Network
Outside:
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
(Thailand Knowledge Center)
อุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Science and Technology Knowledge Center - STKC)
ศูนย์ความรู้ วว. (Knowledge Centre - TISTR)
SCIMATH :: คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
(National Library of Thailand)
Education Resources Information Center (ERIC)
แหล่งการเรียนรู้ในประเทศไทย
 Research
      - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยฉบับเต็ม
      - ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นไทย
      - ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
      - ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
      - ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย โดย วช.
      - ห้องสมุดงานวิจัย โดย วช.
      - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
      - ฐานข้อมูลโครงการวิจัย โดย สกว.
      - ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (BIODATA)
      - ฐานข้อมูลการวิจัย โดย สกศ.
 Libraries
   • Secondary Section: Martin de Tours Library
     (AC Learning Center)
     
      - Library Guide - General information
      - Brochure
 Publications
   • Student Handbook
   • Annual Report
 Study Programs/Curricular Structure
   • Academic Year 2011
      - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
      - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
      - English Program
 
     
             
ASSUMPTION   COLLEGE