<< ตุลาคม 2563 >>
  พฤหัสบดีที่ 1     พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)  
  ศุกร์ที่ 2,
อังคารที่ 6,
พฤหัสบดีที่ 8
    สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ม.1-3 และ EP-M.1-3  
  จันทร์ที่ 5,
พุธที่ 7,
ศุกร์ที่ 9
    สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ม.4-6 และ EP-M.4-6  
  จันทร์ที่ 12     กิจกรรมจตุรมิตรล้วนรู้รักสามัคคีของโรงเรียน 4 สถาบัน, ค่ายบูรณาการ Gifted ม.1-3  
  อังคารที่ 13 -
พุธที่ 14
    ค่ายบูรณาการ Gifted ม.1-3  
  อังคารที่13     หยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
  พฤหัสบดีที่ 15     ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก / ปฏิบัติธรรมครูพุทธ // Teachers' Religious Practice.  
  ศุกร์ที่ 16     อบรมระหว่างปีการศึกษาสำหรับครู, ทำงานวันสุดท้าย 1/2563 // Last Working Day.  
  ศุกร์ที่ 23     วันปิยมหาราช // King Chulalongkorn Memorial Day. โรงเรียนเครือจตุรมิตรฯ ถวายพวงมาลา // The 4 Jaturamitr schools join for the wreath laying ceremony.  
  จันทร์ที่ 26     เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 // Semester 2/2020 Begins