<< สิงหาคม 2563 >>
  จันทร์ที่ 3,
วันพุธที่ 5,
ศุกร์ที่ 7
    สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ม.4 - ม.6 และ EP-M.4 - M.6 // Midterm Exams 1/2020
 
  อังคารที่ 4 -
พฤหัสบดีที่ 6
    สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ม.1 - ม.3 และ EP-M.1 - M.3 // Midterm Exams 1/2020  
  อังคารที่ 11     พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
  พุธที่ 12     วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
  เสาร์ที่ 15     วันสมโภชพระนางมารีอาได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ // The Feast of the Blessed Virgin Mary. วันฉลองนามโรงเรียน,  
  อาทิตย์ที่ 23     พิธีมอบประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.6  
  เสาร์ที่ 29     สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ม.1-6 และ EP-M.1-6