ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 และ EP-M.1,2,4,5
Posted on 14-02-2020 08:22:58 ICT

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 และ EP-M.1,2,4,5 สามารถตรวจสอบรายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่  2/2562 ได้ที่นี่
[ ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ]

หมายเหตุ: ประกาศผลสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

 

เยี่ยมชมสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม FIBO
Posted on 21-01-2020 08:55:19 ICT

 
 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 งานแนะแนว ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัสสัมชัญ นำนักเรียน ม.4/5 แผนการเรียนวิทย์ - ดิจิทัลและเทคโนโลยี (Science - Digital & Technology) จำนวน 21 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรูู้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้างานแนะแนว และมิสเสาวภา กลิ่นสูงเนิน ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) เป็นผู้ดูแล

 

Read more...

งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครูในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่
Posted on 08-01-2020 08:17:26 ICT

 
 เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และภราดาภูวรินทร์  เขมรัชต์อนนต์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้แทนจากสมาคมอัสสัมชัญ ผู้แทนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ คณะผู้บริหาร คณะครู และครอบครัว ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ สนามวิลล่ามงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 

Read more...

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสปีใหม่
Posted on 06-01-2020 09:30:37 ICT

 
เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดยานนาวา พระอารามหลวง  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนเนื่องในโอกาสปีใหม่ และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทุกวันศุกร์ต้นเดือน โดยได้นิมนต์พระครูปลัดวีรภัทร ปริมุตโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดยานนาวา ให้ข้อคิดและหลักในการดำเนินชีวีตการเป็นนักเรียนที่ดี ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 

Read more...

กองทุนเพื่อโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนอัสสัมชัญ
Posted on 02-01-2020 15:00:25 ICT

 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมตัวแทนคณะครู รับมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 4,934,200.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) จากนายประยุทธ์ เก่งลือชัยบุตร ประธานกองทุนเพื่อโรงเรียนอัสสัมชัญ  และนายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ กรรมการและเลขานุการกองทุนเพื่อโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ ห้องผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

 

Read more...

<< Prev 1 2 3472 473 474 Next >>