ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 และ EP-M.1, 2, 4, 5
Posted on 22-10-2020 16:01:32 ICT

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 และ EP-M.1, 2, 4, 5 สามารถตรวจสอบรายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่  2/2563 ได้ที่นี่
[ ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ]

หมายเหตุ: ประกาศผลสอบ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 

อบรมภายในคุณครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ กับทีมเอสซีจี
Posted on 20-08-2020 15:07:15 ICT

 
เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ อบรมภายในให้กับคุณครูกลุ่มสาระฯ ด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก คุณเฉลิมพล ฮุนพงษ์สิมานนท์ (อัสสัมชนิก รุ่น 107) Circular Economy Business Director และทีมงานจาก ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นวิทยากร ณ ห้อง Video Conference 1 ชั้น 3 ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร
Read more...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สารสนเทศและความสำเร็จของฝ่าย
Posted on 19-08-2020 12:21:52 ICT

 
 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สารสนเทศและความสำเร็จของฝ่าย ให้กับคุณครูที่เป็นคณะกรรมการของฝ่าย และคณะกรรมการสารสนเทศของโรงเรียน โดยมี ภราดา ดร. ศักดา  สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นวิทยากร เพื่อนำข้อมูลของแต่ละฝ่ายมาจัดทำสารสนเทศของฝ่าย เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำสารสนเทศไปใช้ในส่วนของโรงเรียนต่อไป ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 

Read more...

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
Posted on 18-08-2020 10:33:35 ICT

 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  เพื่ออนุรักษ์การใช้ภาษาไทยในช่วงเช้ามีการกล่าวถึงความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมิสนิธิมา คุณะดิลก ปิ่นสลัก การแข่งขันตอบปัญหาวันภาษาไทยแห่งชาติ/วันสุนทรภู่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ EP-M.1-3 การแข่งขันประกวดคัดลายมือ และการแข่งขันการจัดป้ายนิเทศความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ EP-M.1-6 ณ ใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 

Read more...

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดของนักเรียน ม.1 และ EP-M.1
Posted on 14-08-2020 16:37:55 ICT

 
งานศูนย์วิทยบริการ สำนักผู้อำนวยการ จัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด  มาร์ติน เดอ ตูสร์  (Martin de Tours Library) ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP-M.1 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้บริการของห้องสมุดได้เต็มศักยภาพ โดยแบ่งออกเป็น วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม1 (เลขที่คี่) วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม 2 (เลขที่คู่) และวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นักเรียน EP-M.1 ณ ห้องสมุด มาร์ติน เดอ ตูสร์ (Martin de Tours Library) ชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

 

Read more...

<< Prev 1 2 3474 475 476 Next >>