คุณครูศึกษาดูงานการใช้สื่อการสอนทางด้านพลังงาน ณ เมืองเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
Posted on 09-08-2011 08:50:03 ICT

  เมื่อวันที  8- 17 กรกฎาคม 2554 มาสเตอร์ภูติ  ภูติเกียรติขจร คุณครูสอนวิชาฟิสิกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกจากโครงการส่งเสริมการเรียนการอสนวิชาพลังงานตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เดินทางไปศึกษาดูงานและพลังงาน "การใช้สื่อการสอนทางด้านสังคม" ในระหว่างวันที่ 8-17 กรกฎาคม 2554 ณ เมืองเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการผลักดันเนื้อหาวิชาพลังงานเข้าสู่เนื้อหาหลักในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
Read more...

<< Prev 1 2 3474 475 476 Next >>