พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสปีใหม่
Posted on 06-01-2020 09:30:37 ICT

 
เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดยานนาวา พระอารามหลวง  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนเนื่องในโอกาสปีใหม่ และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทุกวันศุกร์ต้นเดือน โดยได้นิมนต์พระครูปลัดวีรภัทร ปริมุตโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดยานนาวา ให้ข้อคิดและหลักในการดำเนินชีวีตการเป็นนักเรียนที่ดี ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 

Read more...

กองทุนเพื่อโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนอัสสัมชัญ
Posted on 02-01-2020 15:00:25 ICT

 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมตัวแทนคณะครู รับมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 4,934,200.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) จากนายประยุทธ์ เก่งลือชัยบุตร ประธานกองทุนเพื่อโรงเรียนอัสสัมชัญ  และนายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ กรรมการและเลขานุการกองทุนเพื่อโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ ห้องผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

 

Read more...

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับโรงเรียนอัสสัมชัญ
Posted on 17-12-2019 14:26:45 ICT

 
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  ชูจารุกุล อัสสัมชนิก เลขประจำตัว 32138 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 

Read more...

รายงานตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563
Posted on 14-12-2019 11:54:43 ICT

 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญ รับรายงานตัวนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดีและชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการเรียน ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ณ ห้องสมุด มาร์ติน เดอ ตูรส์ ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis-Marie Memorail Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 

Read more...

ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 21
Posted on 12-12-2019 12:07:18 ICT

 
งานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 4-9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสมาชิกเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต เข้าสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านและศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน 7 หมู่บ้านของสังฆมณฑลเชียงใหม่ คือ หมู่บ้านป่าก่อ หมู่บ้านประตูเมือง หมู่บ้านขุนป๋วยบน หมู่บ้านขุนป๋วยล่าง หมู่บ้านห้วยข้าวลีบ และหมู่บ้านห้วยหอย และหมู่บ้านเมืองอาง

 

Read more...

<< Prev 1 2 3 4474 475 476 Next >>