Founded 1885
   
ASSUMPTION
COLLEGE
"Labor Omnia Vincit"
  HOME ABOUT US ACADEMICS ADMISSIONS CONTACT US SWIS EMAIL  
 
 
   

หน้าแรก >> สื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
[ อัสสัมชัญสาส์น | จดหมายข่าว | คู่มือนักเรียน | รายงานประจำปี | งานวิจัยในชั้นเรียน |แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ | สารสนเทศโรงเรียน ]
คู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
 
   
Secondary 1-3   Secondary 4-6   English Program
คู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
 
   
Secondary 1-3   Secondary 4-6   English Program
 
คู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
 
     
 Primary 1-6   Secondary 1-3   Secondary 4-6    English Program
 
คู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
 
     
Primary 1-6   Secondary 1-3   Secondary 4-6   English Program
 
             
ASSUMPTION   COLLEGE