Founded 1885
   
ASSUMPTION
COLLEGE
"Labor Omnia Vincit"
  HOME ABOUT US ACADEMICS ADMISSIONS CONTACT US SWIS EMAIL  
 
 
   

หน้าแรก >> สื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
[ อัสสัมชัญสาส์น | จดหมายข่าว | คู่มือนักเรียน | รายงานประจำปี |งานวิจัยในชั้นเรียน |แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ | สารสนเทศโรงเรียน ]
จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ
           
<< ฉบับปีที่ 20   ปีที่ 21   ปีที่ 21
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561
     
 
[ PDF | FLASH ]
 
ฉบับเดือน : เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
ภาพปก : พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
โรงเรียนอัสสัมชัญ พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ
ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก
คุณเอกชัย เศวตสมภพ กรรมการอาวุโส บริษัท ซีโน่-แปซิฟิค
เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (อัสสัมชนิก เลขประจำตัว 24393)
ประธานในพิธี โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
พร้อมด้วยกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ผู้แทนสมาคมอัสสัมชัญ
ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้ปกครอง และคณะครูร่วมงาน
ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
[ PDF | FLASH ]
 
ฉบับเดือน : เดือนสิงหาคม - กันยายน
ภาพปก : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนอัสสัมชัญ ในโครงการ
MUIC Excellence Entrance Track (MEET) โดยมี
ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนาม
โดยมี ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/
หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ อาจารย์เกตุวรี พัฒนแก้ว
หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง Vedio Conference 1 ชั้น 3
ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ
             
             
           
             
             
             
             
 
             
ASSUMPTION   COLLEGE