Founded 1885
   
ASSUMPTION
COLLEGE
"Labor Omnia Vincit"
  HOME ABOUT US ACADEMICS ADMISSIONS CONTACT US SWIS EMAIL  
 
 
   
หน้าแรก >> การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
 
 
  ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 
โรงเรียนอัสสัมชัญรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีระเบียบการรับสมัคร ดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1. เพศชาย
    2. เป็นผู้จบหลักสูตรประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังรอการจบหลักสูตร
    3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง
    4. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนนักเรียนด้านการศึกษา และดูแลความประพฤตินักเรียน
 
เอกสารการรับสมัคร
    1. ใบสมัครที่พิมพ์ข้อความแล้วอย่างเรียบร้อยชัดเจนและตรงกับความเป็นจริง ติดรูปถ่ายของผู้สมัครตรงช่องรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงไม่เกิน 6 เดือน)
    2. สูติบัตร (ฉบับจริง)
    3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้สมัคร (ฉบับจริง) และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
    4. หลักฐานการศึกษา (ฉบับจริง) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) หรือใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
    5. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่เกิน 6 เดือน) เพื่อติดบัตรสอบ
    6. สำเนาใบรับศีลล้างบาป (สำหรับผู้สมัครที่เป็นคาทอลิก)
    7. ใบประกาศเกียรติคุณต่างๆ (ถ้ามี)
 
สอบถามรายละเอียด
    โทรศัพท์ : 0-2630-7111-25 ต่อ 409-410 หรือติดตามข่าวสารการรับสมัครนักเรียนได้ที่งานธุรการ และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
 
 
 
 
  ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 
โรงเรียนอัสสัมชัญรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีระเบียบการรับสมัคร ดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1. เพศชาย
    2. เป็นผู้จบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกำลังรอการจบหลักสูตร
    3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง
    4. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนนักเรียนด้านการศึกษา และดูแลความประพฤตินักเรียน
 
เอกสารการรับสมัคร
    1. ใบสมัครที่พิมพ์ข้อความแล้วอย่างเรียบร้อยชัดเจนและตรงกับความเป็นจริง ติดรูปถ่ายของผู้สมัครตรงช่องรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงไม่เกิน 6 เดือน)
    2. สูติบัตร (ฉบับจริง)
    3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้สมัคร (ฉบับจริง) และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
    4. หลักฐานการศึกษา (ฉบับจริง) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) หรือใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
    5. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่เกิน 6 เดือน) เพื่อติดบัตรสอบ
    6. สำเนาใบรับศีลล้างบาป (สำหรับผู้สมัครที่เป็นคาทอลิก)
    7. ใบประกาศเกียรติคุณต่างๆ (ถ้ามี)
 
สอบถามรายละเอียด
    โทรศัพท์ : 0-2630-7111-25 ต่อ 409-410 หรือติดตามข่าวสารการรับสมัครนักเรียนได้ที่งานธุรการ และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
 
 
 
             
ASSUMPTION   COLLEGE