Founded 1885
   
ASSUMPTION
COLLEGE
"Labor Omnia Vincit"
  HOME ABOUT US ACADEMICS ADMISSIONS CONTACT US SWIS EMAIL  
 
 
   
หน้าแรก >> ด้านวิชาการ
           
  หน่วยงานทางการศึกษา
(Departments of Education)
 
 หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
 (Government and Private Sectors)
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย
สมศ. - สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 
  อัตลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญ  

ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม

  เอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญ  

"ผู้นำที่ดี สู่สังคม"

  วิสัยทัศน์ (Vision)  

โรงเรียนอัสสัมชัญมีมาตรฐานสากล  ตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอร์ต  นักเรียนมีคุณธรรม เป็นผู้นำที่ดีสู่สังคม  และมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ

  การจัดหลักสูตร (Curriculum Organization)  

แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม

      โรงเรียนอัสสัมชัญได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลาง และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 นอกจากนี้โรงเรียนอัสสัมชัญกำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีแผนการเรียนให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจ ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีแผนการเรียน 4 แผน ได้แก่
      1. แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (หลักสูตร Gifted ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน.)
      2. แผนการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ (ศูนย์ภาษา Bell Educational Trust, England)
      3. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Mini English Program)
      4. แผนการเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีแผนการเรียน 6 แผน ได้แก่
      1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (โครงการ อสช.)
      2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
      3. แผนการเรียนศิลป์คำนวณ (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)
      4. แผนการเรียนศิลป์ออกแบบ
      5. แผนการเรียนศิลป์ภาษา 1 (ภาษาฝรั่งเศส-ภาษาอังกฤษ)
      6. แผนการเรียนศิลป์ภาษา 2 (ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีแผนการเรียน 2 แผน ได้แก่
      1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
      2. แผนการเรียนศิลป์คำนวณ

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  


      •กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดไว้ นอกเหนือจากสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ โดยการข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ในกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเอง ตามความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริง
      •  โรงเรียนอัสสัมชัญ มีรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังต่อไปนี้
      •  กิจกรรมด้านอภิบาล และส่งเสริมศาสนกิจ
      •  กิจกรรรมการอ่าน
      •  กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง
      •  กิจกรรมดนตรีและการแสดง
      •  กิจกรรมเชียร์และแปรอักษร
      •  กิจกรรมชมรม
      •  กิจกรรมแนะแนว
      •  กิจกรรมลูกเสือ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)
      •  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / ผู้บำเพ็ญประโยชน์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
      •  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  หลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program : EP)  


      •โปรแกรมภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับทักษะความรู้ทางวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญเปิดหลักสูตร EP ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 การจัดการเรียนสอนยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรียนเรียนเป็นภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพ สุขศึกษา และพลศึกษา ทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ในแต่ละห้องเรียน มีนักเรียนไม่เกิน 30 คน หนังสือเรียนนำเข้าจากต่างประเทศ โดยคัดเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย และจะได้รับการสร้างพื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ระดับนานาชาติ

  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
: ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตร Gifted ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.)
      •ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนเหล่านี้ อีกทั้งส่งเสริมนักเรียนให้มีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล พร้อมเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
การจัดการเรียนการสอน
      1. ปรับโครงสร้างหลักสูตรเป็นลักษณะเฉพาะ โดยการเพิ่มเวลาเรียนและเพิ่มคาบเรียน เพื่อเน้นพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
      2. เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
      3. จัดครูผู้สอนโดยเน้นครูที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
      4. จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นพิเศษ
      5. พัฒนาแบบเรียน เอกสารประกอบการเรียนที่เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
      6. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
: โครงการอัสสัมชัญส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์สู่ระดับชาติ (อสช.)
      •โครงการ อสช. จัดขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ที่มีความสามารถพิเศษได้พัฒนาศักยภาพของตนให้เต็มตามความสามารถ โดยนักเรียนที่เรียนในโครงการนี้จะได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
      1. ปรับเนื้อหาวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในรายวิชาเพิ่มเติมให้มีความเข้มข้นของเนื้อหามากขึ้น
      2. จัดให้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับครูต่างชาติ
      3. จัดให้นักเรียนได้ทำโครงงานวิจัย
      4. เพิ่มพูนประสบการณ์จากวิทยากรภายนอกและกิจกรรมจิตสาธารณะที่จัดเพิ่มเฉพาะนักเรียนในโครงการ อสช.

  การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  


      •โรงเรียนอัสสัมชัญจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ตามมติจากการสัมมนาร่วมกันของคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ ในปีการศึกษา 2551 ที่มีการดำเนินการพัฒนาตำรากลางภาษาอังกฤษใน 3 รายวิชา คือภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และเริ่มใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา
      •ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ดำเนินการพัฒนาตำรา ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Orient BlackSwan ประเทศอินเดีย ในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้
            •คณิตศาสตร์
            •วิทยาศาสตร์
            •สังคมศึกษา
            •ภาษาอังกฤษ
            •Value Education

  ทุนการศึกษา (Scholarships)  

ทุนการศึกษาของโรงเรียน
      • โครงการอัสสัมชัญส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สู่ระดับชาติ (อสช.) โดยเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เป็นผู้นำ และเป็นผู้มีความรู้เด่นชัด เพื่อเป็นหนทางสู่มหาวิทยาลัย และเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่ตั้งใจและทุ่มเท เพื่อความสำเร็จของชีวิตในการเรียน พร้อมสร้างมาตรฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เท่าเทียมในระดับชาติ

      • โครงการนักกีฬาทุนของโรงเรียน เพื่อสนับสนุนให้มีความพร้อมด้านการเรียนและทักษะการกีฬา และส่งเสริมให้ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป โดยเน้นเฉพาะนักกีฬาประเภทฟุตบอล และบาสเกตบอล

  รางวัลและผลงานดีเด่นด้านวิชาการ
(Academic Awards and Outstanding Performance)
 

รางวัลความสำเร็จดีเด่นทางด้านวิชาการของนักเรียน
      • รางวัลเรียนดี [เกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล]

ผลงานดีเด่นของครู
      • รางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
[ระเบียบการคัดเลือก]

  มิสวรรณศิริ ผลประมูล ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประเภทครูผู้สอน ระดับชั้น ม.4 - ม.6

      • รางวัลงานวิจัยดีเด่น

  คำสั่ง/ประกาศจากมูลนิธิฯ
(BSG Announcements)
 
   • แนวปฏิบัติการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (ประกาศ ที่ 1/2554)
   • อื่นๆ
  แหล่งข้อมูลทางวิชาการ
(Academic Resources)
 
 Programs and Centers
   • EP (English Program)
   • ENS (English Native Speaker)
   • BELL
   • IELTS/TOEFL Exam Center
     
      - About the Test
      - Take the TOEFL® iBT Tour
 Academic Support
   • การแนะแนวและการให้คำปรึกษา (Guidance and Counseling)
   • โครงการกัลยาณมิตร
 Online Services
Inside:
Photo Gallery
Video Clips
WWW3 - Web Based Learning
Knowledge of Saint Gabriel's Foundation Network
Outside:
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
(Thailand Knowledge Center)
อุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Science and Technology Knowledge Center - STKC)
ศูนย์ความรู้ วว. (Knowledge Centre - TISTR)
SCIMATH :: คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
(National Library of Thailand)
Education Resources Information Center (ERIC)
แหล่งการเรียนรู้ในประเทศไทย
 Research
      - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยฉบับเต็ม
      - ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นไทย
      - ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
      - ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
      - ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย โดย วช.
      - ห้องสมุดงานวิจัย โดย วช.
      - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
      - ฐานข้อมูลโครงการวิจัย โดย สกว.
      - ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (BIODATA)
      - ฐานข้อมูลการวิจัย โดย สกศ.
 Libraries
   • Secondary Section: Martin de Tours Library
     (AC Learning Center)
     
      - Library Guide - General information
      - Brochure
 Publications
   • Student Handbook
   • Annual Report
 Study Programs/Curricular Structure
   • Academic Year 2011
      - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
      - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
      - English Program
 
     
             
ASSUMPTION   COLLEGE